denetim İngilizcesi Nedir, denetim İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "denetim"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
akış denetimi flow control
Ana Denetim Programı Master Control Program (MCP)
artıklık denetimi redundancy check
basınç anahtarı, basınç denetimli anahtar pressure-activated switch
bilgisayarlı sayısal denetim computerized numerical control
boylamasına eşlik denetimi longitudinal parity check
çerçeve denetim dizisi frame check sequence
çevre (donatımı) denetim birimi peripheral control unit
çift eşlik denetimi even parity check
Çok Hat Denetim Birimi Multi-Line Control
Denetim check
denetim (sağlama) toplamı checksum
denetim biti, denetim ikilisi check bit
denetim karakteri check character
denetim karakteri control character
denetim kodları control codes
denetim kolu paddle
denetim kolu paddle
denetim masası control panel
denetim menüsü control menu
denetim noktası check point
denetim noktası checkpoint
denetim noktası/yeniden başlatma yordamı checkpoint/restart procedure
denetimli erişim, secured access
denetlemek, denetim audit
dikey eşlik denetimi transversal parity check
disk denetleyici, disk denetim birimi Disk controller
donanım denetimleri hardware controls
donanıma yerleşik denetim hardware check
düşey hata denetimi vertical redundancy check
döngüden çıkış denetimi loop delay
dönüşsel artıklık denetimi cyclic redundancy check
erim denetimi range check
erişim denetim access control
erişim denetim listesi access control list (acl)
erişim denetimli, secured
eşlik denetimi parity check
geçerlik denetimi validation check
geçerlik denetimi validity check
geri dönüşlü denetim loop gain
giriş denetimi admission control
girişte geçerlik denetimi input validation
gözle denetim visual inspection
hız denetimi pacing
iki yanlı denetim (eşzamanlama) Bilateral control
imleç denetim topu control ball
imleç denetim tuşları cursor control keys
kalıntı denetimi residue check
kapalı çevrimli denetim sistemi closed cycle control system
kendi-denetim, kendi-kontrol, z-denetim, z-kontrol self check
kimlik denetimi authentication
kopyayla sağlama, kopya denetimi duplication check
meslektaş denetimi peer review
Nitelik Denetimi Quality Control
nitelik denetimi, kalite kontrolü quality control
Ortam erişim denetimi Medium Access Control (mac)
otomatik görmeye dayalı denetim vision inspection
Oyun Çubuğu, denetim Kolu Joy Stick
parola denetimi, şifre denetimi password control
saatle denetim clocking
sağlama, denetim check
sistem denetimleri system controls
sıra denetimi sequence check
süreç denetim process control
süreç denetimi process control
Sözdizim denetim grammar check
tanılayıcı denetim diagnostic check
tek eşlik (denetim) odd parity
tek eşlik denetimi odd parity check
tek hat denetim single-line control
veri bağlantı denetim karakteri data link control character
veri denetimi data check
yankılayarak denetim echo check
yapısal denetim, izle-gör walk-through
Yatay (veri birimi içi) Eşlik Denetimi Horizontal Parity Check
yazım denetimi spell checking
İnternet Denetim İleti İletişim Kuralı Internet Control Message Protocol (Icmp)
zaman aşımı denetimi expiration check
zamanlayıcıyla denetim, saatle denetim clocking
zorunlu erişim denetimi mandatory access control
ön denetim listesi preliminary checklist
örselemeyen denetim nondestructive inspection

Toplam 82 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama