dede İngilizcesi Nedir, dede İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "dede"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"1) anma değeri, rejim değeri; 2) değerleme " rating
(farklı) değerlilik valency
(geri) döndürülen değer return value
1) erim, uzaklık, 2) değer kümesi range
Anlık Değer Instantaneous Value
anma değeri nominal value
anma değeri rated value
apaçık çözüm, değersiz çözüm trivial solution
Aradeğerleme Interpolation
Azaltmak, (değer) düşürmek decrease
Aşırı uç, uçdeğer extreme
beklenen değer, beklenti değer expected value
bir büyüklüğün değeri value of a quantity
bir büyüklüğün sayısal değeri numerical value of a quantity
birikmiş değer accumulated value
Birkaç Değerli Mantık Multivalued Logic
Birkaç Değerli İşlev Multivalued Function
Çok değerli mantık many-valued logic
Çıkartılan, eksilme değeri Minuend
değer value
değer value
değer geçirme pass by value
değerleme ölçeği rating scale
değerleme ölçeği rating scale
değerleme, değer bulma evaluation
değerlendirici rater
doğruluk değeri truth value
doruk-koyak değeri peak-to-valley value
düzgelenmiş yanıt (değeri) normalized response
dışdeğerleme extrapolation
Düşük değerli (az önemli) bayt low byte
En Küçük Değer Minimum Value
En Olası Değer Most Probable Value
etkin değer root-mean-square value
etkin değer Root-mean-square) rms
Eşdeğer equivalent
eşdeğer equivalent
eşdeğer bit hızı equivalent bit rate
eşdeğer devre equivalent network
eşdeğer ikili bilgi içeriği equivalent binary content
Eşdeğerlik equivalence
Eşdeğerlik ilişkisi equivalence relation
Eşdeğerlik işlemi equivalence operation
faaliyete geçme değeri switching value
geriye döndürmek, önceki değeri yüklemek Restore
Görünen değer, nominal değer face value
gözlemlenen değer observed value
hata dedektifiimza çözümleyicisi signature analyser
karşılaştırmalı değerlendirme benchmark
karşılaştırmalı değerlendirme deneyi benchmark test
katma değer added value
katma değer added value
katma değer ağı value-added network
katma değerle pazarlayan value added reseller
katma değerli taşıyıcı value-added carrier
kullanıcının varsayılan değerleri user defaults
maksimum güç, gücün tepe değeri peak power
mutlak değer absolute value
Okuma, okunan değer read-out
ondalık değer decimal value
ortak değerlendirme joint review
ortalama değer mean value
Ortalama Değer Mean Value
ortalama karesel değer mean-square value
risk değerlendirmesi risk assesment
Simgedeğer, sayısal/alfasayısal değişmez Literal
sistemin değerlendirilmesi system evaluation
sistemin varsayılan değeri system default
standart değer standard value
sınır değer boundary value
sınır değer limiting value
tanıtıcı (değer) handle
Tek (tamsayı değer) odd
teknoloji değerlendirimi technology assessment
tepe değeri peak value
uçdeğer extreme
varsayılan değer default value
varsayılan değer default value
Yaklaşık değer approximate value
yatışkın durum değeri steady-state value
Üst değer durumu high state
Önemsiz, değersiz, sözedilmez trivial
Önemsiz, herhangi (değer), dileğe bağlı, dilemsel don't care
Özdeğer eigenvalue
özdeğer denklemi eigenvalue equation

Toplam 85 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama