bul İngilizcesi Nedir, bul İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "bul"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
Arabul Lookup
Arabul (Başvuru) Çizelgesi Lookup Table
bkz. Bulletin Board Services BBS
bul ve değiştir find and replace
bul ve değiştir search and replace
Bulanma, titreme blur
bulanık akıl yürütme fuzzy information
bulanık bilgi fuzzy reasoning
bulanık küme fuzzy set
bulanık mantık fuzzy logic
bulanık, kesin olmayan fuzzy
bulma find
Buluşsal Heuristic
buluşsal heuristic
Buluşsal Arama Heuristic Search
Buluşsal Kural Heuristic Rule
Buluşsal Programlama Heuristic Programming
Buluşsal Yöntem Heuristic Method
Buluşsal Yöntemler Heuristics
buluşsal yöntemler heuristics
çözmece, bulmaca puzzle
değerleme, değer bulma evaluation
devinim bulanıklığı motion blur
Elde bulunan, Stok Inventory
Ilımlama, arabulma Moderation
istemde bulunmak, bilgi istemi prompt
kabul edilebilir, onanabilir, onaylanabilir admissible
Kabul edilmez (geçersiz) işlem illegal operation
Kabul edilmez karakter illegal character
Kabul edilmez komut illegal instruction
kabul olasılığı, onanma olasılığı probability of acceptance
kabul testi acceptance testing
kabul ölçütleri acceptance criteria
Kuraldışı, kabul edilemez, yasak, geçersiz Illegal
onama, kabul acceptance
tam olmayan, bulanık bilgi fuzzy information
telsiz yön bulucu radio direction finder
veri alışverişinde bulunmak send and receive data
yön bulucu direction finder

Toplam 39 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama