bir İngilizcesi Nedir, bir İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "bir"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"1) Aygıt; 2) çevre birimi" device
"1- çevresel, çevreya ait; 2-çevre birimi" peripheral
"alıcı uçbirim; alıcı ana sistem" receiving host
"bileşim, birleşim; ortaklık (C dili)" union
"bir boyutlu ağ; doğrusal devre " linear network
"Birim (yol, zaman) bedeli; uzun mesafe, şehirlerarası" toll
"Birim; aygıt" unit
(1) oylum, (2) ses düzeyi, (3) cilt, (4) birim volume
(bir) artırma, bir artım Increment
1) takılabilir, 2) takma birim, takma program Plug-in
1-Konu,sorun, 2-Süreli Yayın birimi Issue
1-Tümlevsel, Tümlenik, Tümlev 2-bütünleşik, birleşik Integral
ağ çevre birimleri network peripherals
adres mektup birleştirme mail merge
adımlı kontrol birimi step controller
Akıllı Uçbirim, Programlanır Uçbirim Intelligent Terminal
altbirim subunit
ana işlem birimi central processing unit
ana işlem birimi, merkezi işlem birimi central processing unit
ana kontrol birimi main control unit
Ana, Büyük, Birincil Major
arabirim interface
aritmetik işlem birimi arithmetic unit (AU)
aritmetik-mantık birimi arithmetic logic unit (alu)
bağımlı uçbirim tributary station
bağımlı uçbirim slave station
baş harfler (bir ismin) initials
bellek kontrol birimi memory controller
bellek sığası, birikim sığası storage size
bellek yönetim birimi memory management unit
Bellek Yönetim Birimi Memory Management Unit (Mmu)
bilgi iletim birimi information frame
bilgi iletim hız birimi, baud Baud
bir ağ sürücüsünün bağlantı tanımı mapping of a network drive
bir baytlı karakter multiple byte character
bir büyüklüğün değeri value of a quantity
bir büyüklüğün sayısal değeri numerical value of a quantity
bir çağrıyı yönlendirmek route a call
bir diski bölüntülemek partition a disk
bir diskte virüs aramak scan a disk for viruses
bir eğriyi düzleştirmek smooth a curve
bir işareti ölçeklemek scale a signal
bir kerelik anahtar once-only key
bir kerelik parola, oturum parolası session password
bir kullanımlık parola, oturum parolası one-time password
bir mesaj yollamak send a message
bir sayfa aşağı page down
bir sayfa yukarı page up
bir yaz-çok oku, bir kere yazılır bellek write-once-read-many (worm)
Birbirini Dışlayan Mutually Exclusive
birbirini dışlayan mutually exclusive
birden çoğa one-to-many
bire bir işlev one-to-one function
bire bir ve erim örten one-to-one and onto
bire çok (ilişki) one to many (relation)
birebir (ilişki) One to one (relation)
birer birer öge işleme (ortaya çıkarma) enumeration
birer bit ile, bit bit bitwise
bireşim synthesis
bireştirici synthesizer
biricik, benzersiz, eşsiz unique
birikeç AC
birikeç accumulator
birikeç accumulator
birikeç yolu accumulator-bus
birikim backlog
Birikim (iş), bekleyen (iş) backlog
birikimli cumulative
birikimli hata cumulative error
birikimli olasılık işlevi, dağılım işlevi distribution function
birikmiş değer accumulated value
biriktirmek accumulate
biriktirmek accumulate
birim module
birim unit
birim çember unit circle
birim dizgi unit string
birim dürtü unit impulse
birim dürtü, Dirac dürtüsü unit pulse
birim etiketi volume label
birim vektör unit vector
birim öğe identity element
Birim, Modül Module
Birim-işlem, hareket (muhasebe), işlembilgi transaction
birimcil matris unitary matrix
birimdik küme, birim dikey küme orthonormal set
birimdik vektör orthonormal vector
Birimlere Ayrıştırma Modularization
birimlere ayrıştırma modular decomposition
birimsel modular
birimsel programlama modular programming
birimsel programlama modular programming
Birimsel, bölümsel Modular
birinci kuşak bilgisayar first generation computer
birinci kuşak dosya father file
birincil primary
birincil anahtar primary key
birincil anahtar major key
birincil belge primary document
birincil bellek, ana bellek primary storage
birincil sınama, öncü sınama, alfa sınaması alpha test
birincil terminal primary station
birincil veriler primary data
birincil veriyolu primary bus
Birincil, ana, temel primary
Birkaç Değerli Mantık Multivalued Logic
Birkaç Değerli İşlev Multivalued Function
birletim, VE işlemi, mantıksal çarpım logical multiply
birleşik joint
Birleşik Combined
birleşik composite
Birleşik composite
birleşik anahtar composite key
birleşik dağılım joint distribution
Birleşik Fotoğraf Uzmanları Grubu Joint Photographic Experts Group (Jpeg)
birleşik giriş kutusu combination box
birleşik tuş combination key
Birleşik, birleşim noktası Joint
birleşim combination
Birleşimsel çözümleme, katışımsal çözümleme combinatorial analysis
birleşimsel devre combinatorial circuit
birleşimsel, katışımsal Combinatorial
birleşme conjunction
birleştirerek sıralama merge sort
Birleştirerek Yazdırma Print Merge
birleştirme alanı join field
Birleştirme, birleşim Join
birleştirmek join
birleştirmek merge
birleştirmek Combine
birleştirmek combine
birleştirmek, bütünle(ş)mek defragment
Birleştirmek, katmak, kaynaştırmak Merge
birli unary
birli işleç unary operator
birli, tek işlenenli unary
birlik, birliktelik, ilişki, topluluk association
birlikte çalışan synergic
birlikte çalışırlık interworkability
birlikte işlerlik interoperability
birlikte işlerlik sınaması interoperability testing
birlikte yerleşik co-resident
Birlikte İşlerlik Interoperability
birliktelik synergy
birörnek uniform
birörnek aralıklı font uniformly spaced font
birörnek dağılım uniform distribution
birörnek nicemleme, eşit aralıklı nicemleme uniform quantization
birörnek olmayan nonuniform
birörnek olmayan nicemleme, tekdüze olmayan nicemleme nonuniform quantization
birörnek rasgele sayı, tekdüze rasgele sayı uniform random number
Birörnek, tekbiçimde uniform
boole (cebir) işleci boolean operator
Burada bir döngi yok sadece oran ya da duty cycle
çağrışımsal saklama (birimleri) associative storage
çalıştırma birimi run-time module
cebirsel dil algebraic language
cebirsel ifade algebraic expression
cebirsel işaret konumu sign position
cebirsel işlem algebraic manipulation
cebirsel işlev algebraic function
cebirsel polinom, cebirsel çokterimli algebraic polynomial
cebirsel toplam algebraic sum
cebirsel toplayıcı algebraic adder
çevirmeli uçbirim dial-up terminal
çevre (donatımı) denetim birimi peripheral control unit
çevre birimi peripheral unit
çevre birimi adresi device address
çevre birimi fontu device font
çevre birimleri bağlantı kartı, pcy peripheral component interconnect (pci)
çevre birimleri düzenleşimi device configuration
çevrebirimi, çevresel peripheral
çeyrek kütle, dörtte birlik quartile
Çok Hat Denetim Birimi Multi-Line Control
çoktan bire ilişki many-to-one relationship
çıkış uçbirimi output terminal
devre sentezi, devre bireşimi network synthesis
disk birimi disk volume
disk birimi disk unit
disk denetleyici, disk denetim birimi Disk controller
disk sürücü birim disk drive
Disk üzerinden çevre birimi işletimi Simultaneous Peripheral Operation On-Line (SPOOL)
dizisel arabirim Serial interface
doğrusal birleşim linear combination
dış saklama birimi external storage
Ek yeri, birleştirme yeri seam
Eklenti birim add-on unit
ekranlı uçbirim screen terminal
eşler arası, denkler arası, uçbirimden uçbirime peer-to-peer
farklı yapımlı ağların birlikte çalışırlığı multivendor interoperability
giriş birimi input device
giriş birimi input unit
giriş uçbirimi input terminal
giriş-çıkış kontrol birimi input-output controller
grafik uçbirim graphics terminal
grafik uçbirim graphic terminal
görüntü (birimi) belleği display memory
görüntü (birimi) işistasyonu display workstation
görüntü (birimi) işistasyonu display station
görüntü (birimi) kartı display card
görüntü (birimi) sürücüsü display driver
görüntü (birimi) sürücüsü display adaptor
görüntü birimi display monitor
görüntü birimi display (unit)
görüntü birimi monitor
Görüntüleme uçbirim, görümlük uçbirim display station
Havuz, depo, biriktirgeç repository
hiçbiri none
hizmet veri birimi service data unit
hizmette birlikte çalışma service interworking
ilişki, birlik assocation
ilişkisel cebir relational algebra
imleşimde birlikte çalışma signaling interworking
iskele linklerini birleştirme port trunking
işbirlikli işlem cooperative processing
işlem birimi processor unit
işlem birimi processing unit
işletmen uçbirimi console
işlevsel birim functional module
işlevsel birim functional module
işlevsel birim functional unit
kanal (veri iletim, çevre işleme birimleri) channel
kartuş teyp birimi cartridge tape unit
katışım, kombinezon, birleşim Combination
kayan nokta işlem birimi floating-point unit (fpu)
Komut İşletim Birimi Instruction Execution Unit
Kullanıcı arabirimi UI(User Interface)
kullanıcı arabirimi user interface
kutucuk teyp birimi cartridge tape unit
manyetik kart birimi tape deck
mikro kontrol birimi microcontroller
Müzik Gereçleri Sayısal Arabirimi Musical Instruments Digital Interface
onda birlik decentile
Ortak Programlama Arabirimi Common Programming Interface
Ortam bağlantı birimi medium attachment unit
oturum anahtarı, bir kerelik anahtar session key
paket uçbirimi packet terminal
paket uçbirimi packet-mode terminal
para birimi currency
para birimi simgesi currency symbol
programlanamayan uçbirim nonprogrammable terminal
programlanmaz uçbirim dumb terminal
programlanmaz uçbirim, akılsız uçbirim dumb terminal
programlanır uçbirim programmable terminal
programlanır uçbirim intelligent terminal
protokolün veri birimi protocol data unit
rasgele birörnek sayılar random uniform numbers
salt alış uçbirimi receive-only terminal
sanal çevre birimi virtual peripheral
sanal disk birimi virtual drive
sanal uçbirim virtual terminal
sanal uçbirim protokolü virtual terminal protocol
Sayfalanmış Bellek Yönetimi Birimi Paged Memory Management Unit
seri çevre birimi, dizisel çevre birimi serial device
ses bireşimcisi voice synthesizer
sorgulama uçbirimi inquiry station
sınama birimi, test birimi test unit
sırabağımsız cebir commutative algebra
sıvı kristal görüntü birimi liquid crystal display
taban eksi bir tümleme, tabanın bir eksisiyle tümleme radix-minus-1-complement
tabanın bir eksisiyle tümleme diminished radix complement
tarama sıklığı birim mesafeye düşen tarama eleman sayısı scanning pitch
taramak (bir görüntü) scan (an image)
Tek İşlenenli, Birli Monadic
telsiz uçbirim wireless device
telsiz veri toplama uçbirimi radio data terminal
Tümleştirme, Tümlevleme, birleştirme Integration
uçbirim terminal
uçbirim bileşeni terminal component
uçbirim çoğullayıcısı terminal multiplexer
uçbirim gezingenliği terminal mobility
uçbirim grubu terminal cluster
uçbirim kullanıcısı terminal user
uçbirim sunucusu, terminal sunucusu terminal server
uçbirim uyarlayıcısı terminal adapter
uçbirim öykünmesi terminal emulation
uçbirim öykünümü terminal emulation
uçbirim, terminal, bağlantı ucu, uç terminal
uçbirimden uçbirime iletişim, denkler arası iletişim peer-to-peer communication
uçbirimin işi terminal job
uzak uçbirim remote terminal
veri biriktirici data sink
veri birimi, veri öğesi data item
veri giriş uçbirimi data input station
veri saklama birimi data storage unit
veri toplama uçbirimi data acquisition terminal
veri toplama uçbirimi data collection terminal
veri uçbirim donatımı, DTE data terminal equipment
veri uçbirimi data terminal
veri uyarlama birimi data adapter unit
veri/metin birleştirme data/text merge
video uçbirim, görümlük uçbirim video terminal
video uçbirimi video display terminal
Windows uçbirimi Windows terminal
Yatay (bir yana) Yaslama Horizontal Justification
Yatay (veri birimi içi) Eşlik Denetimi Horizontal Parity Check
yay, birleştirici arc
üçlü, üçten bire (bağlantı) trifurcating (joint)
yeniden birleşme recombination
yerleşim birimi allocation unit
yüzde birlik percentile
İşlevi değişmez (programlanmayan) uçbirim fixed-function terminal
ölçü birimi Unit of measurement
ölçüm birimin simgesi symbol of a unit of measurement
ölçüm birimleri sistemi system of units of measurement
öteki birleştirme sırası alternate collating sequence
özebir kodçözülen uniquely decodable
özgül uçbirim, özelleştirilmiş uçbirim dedicated terminal
özgülenebilir (atanabilir) birim allocation unit

Toplam 309 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama