OPERATION Türkçesi Nedir, OPERATION Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "OPERATION"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
attended operation gözetimli işleme
attended operation gözetimli işletim
distortion-limited operation bozulumla kısıtlı işletme
dual Boolean operation çifteş Boole işlemi, eşlek Boole işlemi
duplex operation çift yönlü işletim
equivalence operation Eşdeğerlik işlemi
fixed-cycle operation sabit çevrimli işleme
global operation Genel işlem
housekeeping operation Olağan düzenleme işleri, hizmet işlemleri
if-and-only-if operation Bkz: equivalence operation
illegal operation Kabul edilmez (geçersiz) işlem
inquiry/response operation sorgu/yanıt kipi
Interactive Operation Etkileşimli İşletim
iterative operation döngülü işlem
limiting operation sınırlı işletim
majority operation çoğunluk işlemi
memory-intensive operations bellek yoğun işlemler
Mflops (Million Floating Point Operations Per Second) Mflops – Milyon kayan noktalı işlem/saniye
Monadic Operation Tek işlenenli Işlem
multiplex operation çoğullamalı işletim
no-load operation boşta çalışma, yüksüz çalışma
no-operation code işlem yok kodu
nonequivalence operation dışarlayıcı VEYA işlemi
NOT operation Bkz: negation
on-load operation yüklü çalışma
operation işlem
operation işlem
operation code işlem kodu
operational 1-işletimsel 2-işlev yapan durumda
operational amplifier işlemsel yükselteç
operational environment işletim ortamı
operational game harekat oyunu
operational research yöneylem araştırması
operational testing işletme testi
overhead operation destek işlem, hizmet işlemi
parallel operation paralel işletim
Pre Operation System Test (POST) İşletim öncesi sistem sınaması
pseudo-operation sözde işlem
sequence of operations işlemler dizisi
sequential operation ardışık işlem,
short-circuit operation kısa devre çalışma
simplex operation tek yönlü işletim
simultaneous operation eşanlı işletim
Simultaneous Peripheral Operation On-Line (SPOOL) Disk üzerinden çevre birimi işletimi
single frequency operation tek frekanslı işletim
single-step operation adım adım işletme
step-by-step operation adım adım işleme
synchronous operations eşzamanlı işlemler
unattended operation gözetimsiz işlem
unattended operation gözetimsiz işletim
unattended operation gözetimsiz işletim, gözetimsiz işlem
window operation pencereli işlemi

Toplam 52 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama