K İngilizcesi Nedir, K İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "K"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"1) ağ işletim bilgisayarı; 2) ağ iletişim mikrodevresi " network processor
"1) ağ kuramı; 2) devre kuramı " network theory
"1) ana bilgisayar; 2) Internet bilgisayarı; 3) konakçı " host
"1) Anlak, Zeka; 2) İstihbarat" Intelligence
"1) Bağ, 2) Bağlamak, (bağlantı connection karşılığı); 3) Link (iletişim, uydu v)" Link
"1) Başlatmak; 2) Fırlatmak" Launch
"1) boş; içeriksiz 2) sıfır" null
"1) çerçeve sayacı; 2) kare sayacı (film)" frame counter
"1) çevrimiçi ; 2) etkileşimli, Internet üzerinden ; sanal" online
"1) Enbüyütmek; 2) Tümünü kaplamak (Windows) " Maximize
"1) Enküçültme; 2) Simge haline getir (Windows) " Minimize
"1) etmen; 2) çarpan, katsayı" factor
"1) foruma mesaj gönderme; 2) ileti gönderme 3) Bkz: Post Operation System Test" post
"1) Gönderi, ileti, mesaj; 2) Posta; 3) Postalamak" Mail
"1) iletken aralığı; 2) karakter yoğunluğu; 3) sargı adımı" pitch
"1) kenar, 2) ayrıt; 3) kiriş (çizge)" edge
"1) Kip; 2) Dağılımın doruğu" Mode
"1) konum; 2) konumlamak, yerleştirmek" position
"1) Makine; 2) Bilgisayar" Machine
"1) paralellik; 2) dönemdeşlik" parallelism
"1) Simgeleştirme/küçültme; 2) Minyatürleşme" Miniaturization
"1) Tanım; 2) netlik gecikme, geciktirme" definition
"1) Topraklamak (elek); 2) temellendirmek (fels)" Ground
"1) Tutmak; tutunmak; 2) Ara vermek" Hold
"1) veri öbeği, veri kümesi, Bkz: File; 2) modem" data set
"1) Yansılama; 2) İkizleme" Mirroring
"1) Yükümlülük, Sorumluluk; 2) Pasifler (sayışımda)" Liability
"1) İzlemek, Gözlemek; 2) Monitör, Gözleyici; 3) Gözcü" Monitor
"1) İşlemek, kotarmak; 2) tutamak (nesne erişim)" Handle
"1) Şekil, çizim; 2) Sayı" figure
"1-Anında, hemen; 2-en yakın konumdaki" Immediate
"1-Bacak, Bağlantı Ucu, 2) Besleme Teli, 3) Satırlar arası boşluk; 4) Önderlik etme" Lead
"1-devirmeli anahtar; 2- iki durumdan diğerine geçmek" toggle
"1-halka; 2-Çaldırma, zil (telefon) " Ring
"1-Ispat, kanıt; 2-korunmuş; 3- bağışıklı; " proof
"Ağırlık; kalınlık (grafik)" weight
"ana ışık; tuş ışığı " key light
"bellek kartı; kartlı bellek " memory card
"bileşim, birleşim; ortaklık (C dili)" union
"Bkz: write-once-read-many; solucan (bilgisayar güvenliği)" Worm
"çalışmaz durum; erksiz durum " disabled state
"Çok; Çok ögeli; Katlı" Multi-
"doğrayıcı; kırpıntılayıcı " shredder
"eski durumuna dönmek; yeniden başvurmak" revert
"Etiket; etiketleme" Label
"gerçekleştirim, hayata geçirme; yerleştirme " implementation
"istek; çağrı" request
"kablo sonlandırıcısı; sonlandırıcı program " terminator
"kat; katlı, çoklu, çok" Multiple
"kılıf; nesne simgesi; yazılım demeti " package
"sunuş grafikleri; ticari grafik sunuş " presentation graphics
"Tam oturma, rastlama (bilgisayar) ; vurgun (elek)" hit
"Tümevarım; indükleme, indüklenme " Induction
"yeniden çalıştırmak, yeniden yürütüme koymak; yeniden yürütüm " rerun
(1) anahtar, (2) anahtarlamak switch
(1) başla, (2) başlatmak start
(1) bekleme, (2) yedek standby
(1) çalışmak, (2) iş work
(1) çalışmak, (2) iş, iş, çalışmak Work
(1) depolama, (2) bellek storage
(1) konu, (2) özne subject
(1) konu, (2) özne subject
(1) sürdürüm, (2) sürdürümcü olmak Subscribe
(1) tek başına, (2) bağımsız stand-alone
(1) uzaklaştırmak, (2) küçültmek zoom out
(1) uzaklaştırmak, (2) küçültmek zoom out
(1) yaklaştırmak, (2) büyütmek zoom in
(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek zoom(to)
(ad) öteki, diğer, ikinci (f) almaşmak, dönüşümlü değişmek alternate
(araya) ekleme noktası insertion point
(aritmetik) ortalama average
(aygıtla) tümleşik bilgisayar embedded computer
(aşağı) yüklemek downstream load
(bakım) Sürdürülebilirlik, Maintainability
(bant) makara(sı) tape reel
(çağrı) başlatmak originate (a call)
(çizim, resim) alt başlık caption
(disketi) takmak insert (disket)
(doğruluğunu) sağlamak verify
(Elektronik) Yazarkasa Electronic Cash Register
(eskisini) geçersiz kılmak override
(eskisini) geçersiz kılmak, çiğneme override
(etki) alan ad çözücü domain name resolver (dnr)
(etki) alan denetleyicisi domain controller
(farklı) değerlilik valency
(geri) dönüş kanalı return channel
(geri) dönüş kodu return code
(görsel içerik) dikey kaydırma, alt üst kaydırma vertical scrolling
(görsel içerik) yana kaydırma horizontal scrolling
(harf) alt çıkıntı descender
(Hizmet) sunuculuk, konakçılık Hosting
(içe) kayma, (içe) kaydırma, içerleklik Indentation
(iki sözcük arası) bölünemez boşluk hard space
(isteğe) uyarlamak customize
(işlemi) geri almak undo
(kullanılan) bilgisayar Adı Hostname
(kural veya standartlara) uyumluluk compliance
(kütük erişim) yol adı path name
(manyetik) direni reluctance
(Nitelik) yeterleme qualify
(okuyucu/yazıcı) Kafa, başlık Head
(programı) keserek bitirmek Kill (Process)
(sekme) iz karakteri leader character (tab)
(sona, geriye) eklemek append
(sıkıştırılmış kodu) açmak decompress
(tamamlanmadan) yarıda bırakmak, yarıda kesmek Abort
(ulusal, yerel) kod sayfası code page
(veri) paket packet
(veri) yedekleme merkezi duplicate data center
(yazı karakteri) büzme kerning
(yazılı) çıktı printout
(yerini) değiştirmek, çıkarmak displace
(yukarı) yüklemek upload
(ögelerarası) Değişim, takas Interchange
(özgür) bırakmak release
1) (Yığıttan) çıkartmak,zıplamak 2) Bkz: point of presence, 3) Bkz: post office protocol pop
1) açmak, 2) açık, 3) çıplak open
1) Akıllı, 2) Anlaşılabilir Intelligent
1) aramak (telefon), numara çevirmek, 2) kadran, teker gösterge dial
1) arayüz, 2) arayüzle bağlamak Interface
1) bacak, bağlantı iğnesi 2) Bkz: personal identification number pin
1) Başlama konumu (satır başı, ekran başı, Home
1) Bkz: asynchronous transfer mode, 2) Bkz: automatic teller machine Atm
1) Bütünlük, tamlık, tutarlılık, 2) bozulmamışlık, Integrity
1) bölge, 2) bellek bölgesi region
1) bölüntü, 2) bölüntülemek partition
1) çağrışımsal (bellek), 2) ilişkili (veri), 3) yanaşkan (işleç) Associative
1) çeşitleme, 2) farklılık diversity
1) çiftli, ikili 2) ikitelli (kablo) pair
1) dağıtımlı, dağıtımsal 2) dağınık, dağıtık distributed
1) eklemleme, 2) fonetik seçiklik articulation
1) Elle (yapılan işlem), 2) Elkitabı, el betiği Manual
1) erim, uzaklık, 2) değer kümesi range
1) Gerekçeleme, 2) Satır yanlarını yanaştırma Justification
1) Iki başlı kuyruk, 2) kuyruktan çıkarmak dequeue
1) ileri yöne iletmek, 2) ileri, ileriye forward
1) indirgeme, kısaltma 2) azaltma, küçültme reduction
1) kaplama (grafik) 2) eyleme, gerçekleme rendering
1) Kayıt, kaydetmek, kaydedilen, 2) tutanak record
1) kenara yaslamak, 2) gerekçelendirmek justify
1) kesit, 2) kesim, bölüm section
1) kopyasını almak, 2) çoğaltmak, ikilemek duplication
1) makara, kuyruk 2) Bkz: Simultaneous Peripheral Operation On-Line spool
1) minimum uzaklık, açıklık, 2) erişim yetki düzeyi clearance
1) nokta, 2) dönem, periyot period
1) olağan, normal, 2) dik, dikey normal
1) Olma olasılıklı, Potansiyel 2) Gizilgüç (enerji) potential
1) pikselleme 2) Bkz: rasterization pixelization
1) sarsıma uğratmak, titretmek 2) değişikliğe uğratmak perturb
1) Sonuçtaki, sonda oluşan 2) bileşke (vector) resultant
1) takas, değiş tokuş 2) santral exchange
1) takılabilir, 2) takma birim, takma program Plug-in
1) Tepkime, 2) tepki reaction
1) Ters, tersi, 2) çift yönlü, 3) karşılıklı reciprocal
1) tıkaç, 2) erkek fiş plug
1) Tümleştirmek, 2) Tümlev almak Integrate
1) Türüne özgü, 2) özelliksiz, özgül olmayan (genel) 3) özelleşmemiş, sıradan Generic
1) uygulamak, 2) başvurmak apply
1) Yaprak, 2) Sayfa Leaf
1) Yasal, 2) kurala uygun Legal
1) yol 2) (kütük erişim) yol belirteci path
1) ıraksay, 2) ıraksaklık divergence
1) Ölçü, 2) karakter yüksekliği Gauge
1) öncüller (mantık) 2) Yerleşke, tesis premise
1)eğitim, yetiştirme 2) açıklayıcı bilgi, yönerge 3) Komut Instruction
1)paketlemek, 2) sıkıştırmak pack
1- sağlamlık, dayanıklılık 2) eşevrelilik, faz uyumluluğu coherence
1- yeniden üretim, çoğaltım, 2- benzer kopya reproduction
1-ana yüklem, 2-ön iş (mantıksal karşılaştırma koşulu), önkoşul predicate
1-bağlantı noktası,kapı,iskele,port 2-uyarlayarak taşımak port
1-çarpım (matematik), 2-ürün product
1-Güç (fiziksel system) 2-üs (matematiksel) 3) Sınama gücü (istatistik) power
1-komut verme, 2-sıralama, düzenleme order
1-Konu,sorun, 2-Süreli Yayın birimi Issue
1-nokta (geometri) 2-göstermek, 3-punto (yazıcı) point
1-tasarım,proje 2-düşümlemek (matematik) project
1-Temel,Kök, 2- (Ağ) tüm yetkili kullanıcı root
1-Tümlevsel, Tümlenik, Tümlev 2-bütünleşik, birleşik Integral
1-Tür (veri) 2- yazmak (klavye) type
1-yapıtaşı, temel (öğe), 2-ilkel,gelişmemiş, ham primitive
1-yedek, ihtiyati 2-kullanım sınırlama 3-atama, sınırlama Reserve
1-özel anlamlı (sözcük) 2-kullanım sınırlı (sözcük) reserved (word)
12 puntoluk harf pica
12 saatlik zaman biçimi 12-hour clock
12 saatlik zaman biçimi 12-hour time format
24 saatlik zaman biçimi 24-hour time format
24 saatlik zaman biçimi 24-hour clock
abone olmak subscribe
acil bakım emergency maintenance
açkılamak, anahtarlamak, faaliyete geçmek, (röle) switch
açma-kapatma anahtarı start-stop switch
açma-kapatma anahtarı on-off switch
açma/kapatma düğmesi, güç anahtarı power switch
açmak turn on
açmak open (v)
açmak switch on
açmak power on
açığa vurma, açıklama disclosure
açık on
açık open (n)
Açık (güç) on
açık anahtarlı şifreleme public key cryptography
açık anahtarlı şifreleme sistemi public key system data encryption
açık aralık open interval
açık belgeyle şifre kırma known-plaintext attack
açık bildirim explicit declaration
açık devre open-circuit
açık devre gerilimi open-circuit voltage
açık döngü open loop
açık döngülü kontrol open-loop control
açık döngülü sistem open-loop system
açık göstergesi power-on indicator
Açık kaynak kodlu yazılım open source software
açık konum, çalışır durum on position
açık küme open set
açık mimari open architecture
Açık Mimari Open Architecture
açık ortam çerçevesi open media framework
açık sistem open system
açık sistem open system
açık sistemler arabağlaşımı open systems interconnection
Açık Sistemler Bağlantısı Open Systems Interconnection
Açık Sistemler Bağlantısı Mimarisi Open Systems Interconnection Architecture
açık sistemler mimarisi open systems architecture
açık standart open standard
açık yazılım public software
açık şifreleme düzeni public key infrastructure
açıklama comment
açıklama remark
açıklama, yorum Comment
açıklama-var simgesi, not simgesi annotation mark
açıklayıcı dosya dosya metafile
açıklık aperture
Açılma ,kapanma,devreden çıkma trip
açılış disketi boot floppy
Açılış ekranı splash screen
açısal ayrılık angular aperture
açısal çözünürlük angular resolution
açısal doğruluk angular accuracy
açısal fark angular difference
açısal sıklık angular frequency
Ağ arayüz kartı network interface card (nic)
ağ bağdaştırma kartı network adapter card
ağ bağlantısını yeniden kurmak restart the network
ağ çıkışı egress
Ağ Geçit Protokolu Gateway Protocol
ağ iletişim mikrodevresi network chip
ağ kartı network card
ağ kartı, ağa uyarlama kartı network adapter
ağ katmanı network layer
ağ kontrol protokolü network control protocol
ağ merkezli bilgi işlem network-centric computing
ağ protokol çözümleyicisi network protocol analyzer
ağ tıkanıklığı network congestion
ağ, şebeke network
ağa erişim noktası network access point
Adamak dedicate
adamak dedicate
adamak, kesinlemek, eylemek Commit
adanmış bellek committed memory
adlandırma kuralları naming convention
adres çözümleme protokolü address resolution protocol (arp)
adres maskesi address mask
adres mektup birleştirme mail merge
adres suistimali, kötükullanım address spoofing
adresleme (kural dışılık) hatası addressing exception
adresleme kipi addressing mode
adreslenebilen yatay (dikey) konum addressable horizontal (vertical) position
adreslenir bellek addressable memory
adreslenir nokta addressable point
adsız, başlıksız untitled
adımlı kontrol birimi step controller
ağın kertesi rank of a network
ağır çekim slow motion
ağır çekim slow motion
Ağır işe uygun,Yoğun Kullanılan,çok dayanıklı Heavy-Duty
ağırlık işlevi weight function
ağırlık katsayısı weighting coefficient
ağırlıklandırma weighting
ağırlıklı kod weighted code
ağırlıklı ortalama weighted mean
ak kara black-and-white
akma, akıtma, akıtma scrolling
aksaklığa dayanıklı fault tolerant
aksaklık fault
aksaklık breakdown
aksaklık fault
aksaklık süresi, bozuk kalma süresi, işlevsizlik süresi down-time
aksaklık, duraksatma, bozulma breakdown
aksamaya bağışık, bozulma korumalı fail-safe
aktarmak, aktarım transfer
aktarmasız hat nonswitched line
aktarıcılık transmittivity
aktarım transfer
aktarım hızı transfer rate
aktarım işlevi transfer function
aktarım süresi transfer time
aktarım sözdizimi, aktarım sentaksı transfer syntax
aktif olmayan düğüm inactive node
aktif olmayan pencere inactive window
aktif tehdit active threat
akustik bağlaşım acoustic coupling
akustik bağlaşımlı modem acoustic coupler modem
akustik yükseltici acoustic amplifier
akü battery
Akı, katar, sürü stream
akıllı ağ intelligent network
akıllı ağ geçidi smart gateway
akıllı alet intelligent instrument
akıllı algılayıcı smart sensor
akıllı anten smart antenna
akıllı arayüz intelligent interface
akıllı aygıt smart device
akıllı ev smart home
akıllı ev intelligent home
akıllı kart smart card
akıllı kart smart card
akıllı kart okuyucu smart card reader
akıllı kart, mikrodevre kartı microcircuit card
akıllı kontrol intelligent control
akıllı malzeme smart material
akıllı pil smart battery
akıllı pil sürücüsü, smart battery driver
akıllı priz intelligent electrical outlet
akıllı robot intelligent robot
akıllı tırnak imi smart quotation mark
akıllı tırnak imi smart quotation mark
akıllı tırnaklar smart quotes
akıllı tırnaklar, akıllı tırnak imi smart quotes
Akıllı Uçbirim, Programlanır Uçbirim Intelligent Terminal
akıllı veritabanı intelligent database
akıllı üstlenici intelligent agent
akım current
akım stream
akım (geri) dönüş yolu return path
akımölçer, ampermetre ammeter
akıtma çubuğu scroll bar
akıtma tekerciği scroll wheel
akıtma tuşu, akıtma tuşu scrolling key
akıtma, duraksız iletim, duraksız okuma, duraksız işlem streaming
akıtmalı audio, duraksız audio yayını streaming audio
akıtmalı menü scrolling menu
akıtmalı video yayını streaming video
akış açısı angle of flow
akış çizeneği flowchart
akış çizenek simgesi flowchart symbol
akış çizimi flow chart
akış çizimi flowchart
akış denetimi flow control
akış temposu, ilerleme ritmi pacing
akış yönü flow direction
akış, akmak flow
akış, akmak flow
akışkan fluid
Akışkan fluid
alacak hesabı accounts receivable
alacalı gürültü, benek gürültüsü speckle noise
alacalılık, beneklilik speckle
alan frekansı field frequency
alan kuvveti field strength
alfabetik (abecesel) damga alphabetic character
alfabetik (abecesel) kod alphabetic code
alfabetik (abecesel) sözcük alphabetic word
alfabetik dizgi alphabetic string
alfabetik, abecesel, alfabesel alphabetic
alfasayısal karakter, abecesayısal karakter alphanumeric character
algoritmik çözüm algorithmic solution
algoritmik dil algorithmic language
Algılamak Perceive
algılamak sense
algılamak sense
algılanan renk perceived color
algısal benzerlik perceptual similarity
Almak Get
almak receive
almak get
almaşan evirmeli kodlama alternating mark inversion, ami
almaşık akım devresi, aa devresi ac circuit
almaşık seri alternating series
almaşık/dalgalı akım(aa) bağdaştırıcısı ac adapter
almaşık/doğru akım (aa/da) çevirici ac/dc converter
alt bölüt, alt kesim child segment
alt kenar boşluğu bottom margin
altağ maskesi subnet mask
altbant kodlaması subband coding
altçizgi, altını çizmek underline
altçizgi, altını çizmek underscore
altkanal subchannel
altküme subset
altküme subset
altlık footing
altprogram kitaplığı, yordam kitaplığı procedure library
Altsimgeli değişken subscripted variable
altını çizmek, altı çizili, underline
altörneklem subsample
alıcı disket, hedef disket target diskette
alıkoyma, saklanıp kalma retention
alındı (kod) karakteri, alındı damgası acknowledge character
alındılamak acknowledge
alındılamak, alındı onaylamak acknowledge
alıntı kütüğü token file
Alırlık receptivity
Alış, alıştaki Receive
alıştaki taşma receive overrun
Amerikan bilgi-değişim standart kodu american standart code for information interchange (ascii)
amerikan ulusal standartlar enstitüsü american national standards institute (ansi)
Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü American National Standards Institute
ampirik kural rule of thumb
ana bellek primary memory
ana bellek main memory
ana bellek main storage
ana bellek main storage
ana bilgisayar güvenlik duvarı host-based firewall
ana çevrim kartı mainboard
ana içerik macrocontent
ana işlem birimi, merkezi işlem birimi central processing unit
ana kablo trunk cable(ESCON)
ana kart mainboard
Ana Kart Mainboard
Ana Kart Motherboard
ana kontrol birimi main control unit
ana kopya master copy
ana renkler primary colors
Ana Önyükleme (Tutanağı) Master Boot Record
Ana, Büyük, Birincil Major
anahtar (şifre kodu) üretimi key generation
anahtar dağıtım merkezi key distribution center
anahtar renk chroma-key color
Anahtar Sözcük Keyword
anahtar sözcük keyword
anahtar sözcükle arama keyword search
anahtar teslimi, kullanıma hazır teslim turn-key
anahtar yükleyici key loader
anahtarlama değişkeni switching variable
anahtarlama merkezi switching center
anahtarlamak relay
anahtarlanmış link switched link
anahtarlı uzatma kablosu power strip
analitik model analytical model
analitik tanıt, çözümsel kanıt analytic proof
analog bilgisayar, örneksel bilgisayar analog computer
analog görüntüleyici, analog ekran analog monitor
andaçlı halka, jetonlu halka token ring
ani voltaj yükselmesi spike
ani voltaj yükselmesi, cayırtı, ani vurum spike
ani vurum katarı spike train
ani vurum katarı, taşan trafik spillover traffic
ankastre alet, gömme alet flush-mounted instrument
anlamlı basamak yitimi significance loss
anlamlılık, ağırlık significance
anlamı açık olmayan, muğlak ambiguous
anlık (sorgu) adhoc (query)
Anlık Değer Instantaneous Value
Anlık durum görüntü dökümü, şipşak döküm snapshot dump
Anlık durum görüntüsü snapshot
anlık erişim immediate access
anlık veri immediate data
anlık örnekleme instantaneous sampling
Anlık, anında Instantaneous
anma çıkış gücü rated output power
anma frekansı rated frequency
anma kullanım oranı rated duty cycle
anonim, adsız, kimlik belirtmeyen anonymous
anıklık, elverişlilik, yeteneklilik, istidat aptitude
anında durdurmak hard stop
anında yararlanırlık instantaneous availability
apaçık çözüm, değersiz çözüm trivial solution
apple iletişim protokolu appletalk
ara çubuğu, boşluk çubuğu space bar
ara frekans intermediate frequency
Ara Frekans If Frequency
Ara Frekans Bant Genişliği If Bandwidth
ara kablo, bağlantı kablosu patch cord
ara taşıyıcılı frekans modülasyonu subcarrier frequency modulation
ara, uzaklık distance
arabağlantı kablosu interconnection cable
Arabağlantılamak Interconnect
arabellek buffer
arabellek buffer
arabellekli ağ buffered network
araç kutusu toolbox
araç kutusu toolbox
Araç Kutusu Tool Box
araç takımı toolkit
arakesit intersection
Arakesit, Kesişim Intersection
aralama miktarı separation criterion
aralık interval
aralık gap
Aralık Interval
aralık bırakma spacing
aralık bırakma spacing
aralık genişliği gap width
aralık karakteri gap character
Aralık Zamanlayıcısı, sure Zamanlayıcısı Interval Timer
Aralık, açıklık Gap
aralıklı antenler spaced antennae
Aralıklı çalışma intermittent duty
Aralıklı, Kesintili, aralarla Intermittent
aralıksız liste compact list
aralıksız, derlitoplu, tıkız compact
aramak search
aramak seek
aramak search
aranan sözcük search word
araya eklemek insert
Araya Girme, karışma Intervention
araya sokma tuşu insert key
Araya Sokma, Sokma Insertion
arayüz kontrolü interface control
ardniyetli, kötü niyetli, habis, kötücül Malicious
ardıştırma, sıralama, sıralılığın korunması sequencing
ardışık consecutive
ardışık sequential
ardışık arama sequential search
ardışık bellek sequential memory
ardışık bilgisayar sequential computer
ardışık devre sequential circuit
ardışık dosya serial file
ardışık dosya, toptan işlenen dosya sequential file
ardışık düzen pipeline
ardışık erişim sequential access
ardışık erişimli bellek sequential access memory
ardışık işlem, sequential operation
ardışık işleme sequential processing
ardışık kodlama sequential coding
ardışık kontrol sequential control
ardışık mantık öğesi sequential logic element
ardışık program sequential program
ardışık sistem sequential system
ardışık sınama sequential test
ardışık toplama, seri toplama serial addition
ardışık toplayıcı, seri toplayıcı serial adder
ardışık yaklaşıklama successive approximation
ardışık yürütüm sequential execution
ardışımlık uyumu sequential cohesion
aritmetik arithmetic
Aritmetik arithmetic
aritmetik (işlem) yazmacı arithmetic register
aritmetik işlem birimi arithmetic unit (AU)
aritmetik seri arithmetic series
aritmetik-mantık birimi arithmetic logic unit (alu)
aritmetiksel kaydırma arithmetic shift
arka uç, geri uç backend
arka, ters, sırt back
arkadan aydınlatmalı backlighted
arkadan aydınlatmalı backlighted
arkadan aydınlatmalı backlit
arkaya göndermek Send to back
art takı gösterimi postfix notation
art tutanak trailer record
Art-takı (son-takı) gösterimi reverse polish notation
artan sıralama, küçükten büyüğe sıralama ascending sort
artan, büyüyen, yükselen (sıralama) ascending
artetiket trailer label
artma miktarı increment
arttıran yapay değişken slack variable
artık bilgi redundant information
artık kısıt redundant constraint
artık satır orphan line
artık yan bant vestigial sideband
Artık, tek kalan, sahipsiz, öksüz orphan
artıklı kod redundant code
artıklık redundancy
artıklık denetimi redundancy check
artıklıkla hata kontrolü redundancy check
artımlı yedekleme incremental backup
artırmak increase
Artırmak, çoğaltmak Increase
Arılık, saflık purity
arıza arama, sorun yakalama troubleshooting
Arızaya (bozukluğa) dayanıklı bilgisayar fault-tolerant computer
Arızaya (bozulmaya) dayanıklılık fault tolerance
arşiv kitaplığı archive library
arşiv kütüğü, arşiv dosyası archival file
arşiv, belgelik archive
arşivde saklama, depolama archiving
Arşivsel saklama archival storage
asal eksen primary axis
ascıı karakteri Ascii character
asimetrik sayısal abone hattı asymmetric digital subscriber line (adsl)
askıdaki program suspended program
askıya almak suspend
aslına uygunluk authenticity
aslıyla aynılığını kanıtlama authentication
asma kamera, tepe kamerası overhead camera
asılı girinti, ters içerlek hanging indent
Atama, özgüleme, özgü kılma, tahsis etme allocation
atamak assign
atamak, vermek assign
Atamayı kaldırmak Unassign(to)
atlama kablosu jumper
atlama komutu, zıplama komutu jump instruction
atlama uzaklığı skip distance
atlamak skip
atlamak jump
atlamak bypass
atlamak skipping
atlamak omit
atlamak skip
atlayarak sınama leapfrog test
atmak discard
atmak, kullanımdan düşmek discard
atık dosya garbage file
atık toplama, döküntü temizleme garbage collection
Atık veri, kullanım dışı veri Garbage
awk dili awk
ayak foot
ayak (foot çoğulu, bkz. foot) feet
ayak (ölçü) foot
ayar noktası set point
ayarlamak calibrate
ayarlamak adjust
ayarlamak set
Ayarlamak calibrate
ayarlamak, alet, ünite set
Aygıt dizilme kutusu Juke Box
aygıt kontrol karakteri device control character
Aygıtsal tehlike equipment hazard
aykırılık, tutmazlık, eşleşmeme disparity
ayrı, ayırmak separate
ayrıcalık privilege
ayrıcalık privilege
ayrıcalıklı komut privileged instruction
ayrıcalıklı kullanıcı superuser
ayrıcalıklı kullanıcı privileged user
ayrık discrete
Ayrık discrete
ayrık benzetim discrete simulation
ayrık bileşen discrete component
ayrık değişken discrete variable
ayrık durumlu sistem discrete-state system
ayrık gösterim discrete representation
ayrık kosinüs dönüşümü discrete cosine transform
ayrık küme discrete set
ayrık olaylı sayısal benzetim discrete-event digital simulation
ayrık rasgele değişken discrete random variable
ayrık seri discrete series
ayrık veri discrete data
ayrık veri türü discrete type
ayrık, kopuk, tek başına isolated
ayrıklık discreteness
ayrıklık, açıklık aperture
ayrılabilir (atanabilir) kaynak allocatable resource
ayrılabilir çokterimli separable polynomial
ayrılabilir kaynak allocatable resource
ayrılmış (atanmış) bellek allocated memory
ayrıştırmak parse
ayrıştırmak parse
ayrışık (kümeler) disjoint
ayırma eki sectionalizing joint
ayırma karakteri separating character
ayırmak detache
ayırmak allocate
ayırmak reserve
ayırmak, atamak, özgülemek Allocate
ayırmak, ayrı separate
Ayırmak, ayrıştırmak decouple
ayırıcı özellik, karakteristik, belirleyici nitelik characteristic
azalma miktarı decrement
azaltmak decrement
azaltmak decrease (to)
Azaltmak, (değer) düşürmek decrease
azalım miktarı decrement
Azduyarlılık, Doğruluktan Sapma Inaccuracy
azimut, ufuk açısı azimuth
aşağı akım downstream
aşağı ok down arrow
aşağı ok down arrow
aşağı yönde, akı yönünde downstream
aşağıdan yukarıya ayrıştırma bottom-up parsing
aşağıdan yukarıya programlama bottom-up programming
aşamalı kodlama, geliştirerek programlama progressive coding
aşamalı olasılık oranı testi sequential probability ratio test
aşkın işlev transcendental function
aşırı iletkenlik superconductivity
aşırı kırılma super-refraction
aşırı yükleme, aşırı yük overload
bacak uyumlu pin compatible
bacak, iğne pin
bağ çözmek unlink
Bağ Düzenleyici, Bağlayıcı (amaç kod) Linker
bağdaşırlık, uyumluluk compatibility
Bağlam İçinde Anahtar-Sözcük Dizini Keyword In Context (Kwic) Index
Bağlamak bind
bağlamak link
bağlamak attach (hardware)
bağlamak bind
bağlamak connect
bağlamak, iliştirmek, eklemek Attach
bağlamak, tanıtmak, takmak mount
Bağlanma protokolu link protocol
bağlantı çözmek unbind
bağlantı kesme breaking link
Bağlantı kesmek disconnect
bağlantı kutusu junction box
bağlantı kutusu terminal box
bağlantı, aksesuar, eklenti Attachment
Bağlantılı metin aktarım protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
bağlantının kesildiği evre disconnected phase
bağlantıyı kaldırma demount
bağlantıyı kaldırma, sökme demount
bağlantıyı kesmek disconnect
bağlanırlık connectivity
bağlaşımı koparma decoupling
bağıl kesinlik relative precision
bağıl komut relative instruction
bağıl vektör relative vector
bağıl vektör incremental vector
bağıl yanlılık relative bias
bağımlı değişken dependent variable
bağımlı kip slave mode
Bağımlılık dependency
bağımsız değişken independent variable
bağımsız değişken argument
Bağıntı, ilişki (matematiksel) relation
bakmak, başvurmak refer
bakım maintenance
Bakım Maintenance
Bakım Gerektirmeyen Maintenance-Free
bakım hattı service line
bakım iletisi service message
bakım kipi service mode
bakım programı maintenance plan
bakım servisine alma maintenance bypass
bakım sınaması maintenance test
bakım süresi maintenance time
bakımlar arası ortalama süre mean time between maintenance
bakış açısı viewpoint
Bakış noktası, bakış açısı viewpoint
bakışım, simetri symmetry
bakışımlı symmetric
bakışımlı akış symmetric flow
bakışımlı dağılım symmetric distribution
bakışımlı fark symmetric difference
bakışımlı iki kapılı devre symmetrical two-port-network
bakışımlı işlev symmetric function
bakışımlı kanal symmetric channel
bakışımlı liste symmetric list
bakışımlı matris symmetric matrix
bakışımlı öğe symmetric element
bakışımlı şekiller symmetric figures
bakışımlı şifre symmetric cipher
bakışımlı, simetrik symmetric
bakışımsız asymmetric
bakışımsız ilişki asymmetric relation
bakışımsız, asimetrik Asymmetric
bakışımsızlık, asimetri Asymmetry
balon, konuşma balonu (grafik simge) balloon
bandı boşa almak unload tape
bant, kuşak, şerit band
basamak eylemi step action
basamak işlevi step function
basamak tepkisi step response
basamaklamak cascade
basamaklamak cascade
Basamaksal büyüklük, büyüklük kertesi order of magnitude
basit kapalı eğri simple closed curve
baskı arabelleği print buffer
baskı devre printed circuit
baskı devre kartı printed circuit board
baskı dosyası print file
baskı işi print job
baskı kontrol karakteri print control character
baskı kuyruğu print queue
baskı kuyruğu print spooler
baskı niteliğ print quality
baskı sayfa düzeni print layout
baskı yöneticisi print manager
baskı ön izleme Print preview
baskı öncesi prepress
baskı öncesi, baskı örneği prepress
baskın, temel, başat dominant
basmak press
basmak, basım press
basılamaz karakter nonprintable character
basılamaz karakterler non-printing characters
basılı kopya hard copy
basılı tutmak hold down (re:mouse button or key)
Basılı Tutmak Hold Down
Basılır (görünür) karakter printable character
Baudot kodu baudot code
bayrak flag (noun)
bayrak biti, etiket biti tag bit
bayrak kaldırma flag (verb)
bayrak yazmacı, durum yazmacı flag register
bayrak, bayraklamak, flag
Baş Konum Tuşu, Başa Getirme Tuşu Home Key
baş noktaya dönüş vertical retrace
başabaş noktası break-even point
Başarım adımı (kilometre taşı) Milestone
başarım sayısı, kalite ölçüsü figure of merit
başarısız olmak fail
Başarısızlık, aksama, bozukluk, hata failure
başat frekans dominant frequency
başat kip dominant mode
başla-dur karakteri start-stop character
başlama noktasından yönlendirme, kaynak yönlendirmesi source routing
başlangıç durumuna getirmek initialize
başlangıç ekranı startup screen
başlangıç ekranı startup screen
Başlangıç Koşulu Initial Condition
Başlatma disketi Startup disk
başlatma yordamı yükleyicisi bootstrap loader
Başlatmak Initiate
başlatmak launch(to)
başlatmak initiate
başlık heading
başlık caption
Başlık Header
Başlık Heading
Başlık Title
başlık başı karakteri start-of-heading character
başlık bilgisi header information
başlık çubuğu title bar
başlık çubuğu title bar
başlık etiketi header label
başlık sayfası banner page
Başlık sayfası Title Page
başlık tutanağı header record
baştan (güç keserek/aygıt kapatarak) başlatma cold start
baştan başlayarak geçme preorder (traversal)
Başvuru Kitabı User's Reference
bekleme durumu wait condition
bekleme kipi standby mode
beklemede pending
Beklemede, beklenilen pending
beklemek wait
beklemek wait
beklenen değer, beklenti değer expected value
Beklentisel (önceden) ara belleğe alma anticipatory buffering
Beklentisel sayfalama anticipatory paging
Beklentisel, nedensel olmayan anticipatory
bekleterek baskı spool printing
bekletici spooler
bekletici, kuyruklayıcı, bekletici spooler
Bekletilen İş Kuyruğu Hold Queue
bekletme spooling
bekletmeli baskı, kuyruk dosyası spool printing
bel bağlanırlık, güvenilebilirlik dependability
bel verme Sözlükten çıkartılsın OK sag
Belge Değiştokuş Mimarisi Document Interchange Architecture
Belge doğruluğunu sağlamak Proofing a document
Belge Içerik Mimarisi Document Contents Architecture
belge kaynaştırma document merge
belge kipi document mode
belge kitaplığı document library
belge kitaplığı, belgelik document library
belge merkezli, belge tabanlı document-centric
belge okuyucu (aygıt) document reader
belgeleme, dokümantasyon documentation
belgelemek document
belgelik archive
belirlemek set (v)
belirlemek set (v)
belirlenimci system, deterministik sistem deterministic system
belirsizlik giderme disambiguation
Belirsizlik, muğlaklık ambiguity
belirtik, açık explicit
Belirtmek Specify
belirtmek specify
Bellek Memory
bellek memory
Bellek Adres Yazmacı Memory Address Register
bellek alanını serbest bırakma memory deallocation
bellek atama storage area
bellek atama, belleğe yerleştirme storage allocation
bellek bant genişliği memory bandwidth
bellek boyu memory size
bellek boşluğu slack space
bellek büyütme kartı memory expansion board
bellek bölüntüleme partitioning
bellek bölüntüleme memory partitioning
bellek çevrimi memory cycle
bellek dökümü memory dump
Bellek Erişimi Memory Access
bellek gözesi memory cell
Bellek Haritalı Giriş Çıkış Memory Mapped I/O
bellek haritalı giriş çıkış memory mapped I/O
Bellek Haritası Memory Map
bellek havuzu storage pool
bellek kartı memory board
bellek kontrol birimi memory controller
bellek korunumu memory protection
bellek matrisi memory array
bellek modeli memory model
bellek modülü memory module
bellek parçalanması storage fragmentation
bellek sayfası memory page
Bellek serpiştirimi Memory Interleaving
bellek sığası memory capacity
bellek sığası storage capacity
bellek sığası, birikim sığası storage size
bellek veriyolu memory bus
Bellek Veriyolu Memory Bus
bellek yapısı storage structure
bellek yeri memory location
Bellek yerleşim haritası memory map
Bellek Yerleşimi Memory Layout
bellek yoğun işlemler memory-intensive operations
bellek yongası memory chip
bellek yuvası memory bank
bellek yığını heap
Bellek Yönetim Birimi Memory Management Unit (Mmu)
bellek yönetim birimi memory management unit
bellek yönetim programı memory management program
Bellek Yönetimi Memory Management
Bellekte Yerleşik Memory-Resident
bellekte yerleşik memory-resident
bellekte yerleşik program memory-resident program
benek spot
benek bozulması spot distortion
benek çapı spot size
Benek parıldaması (ekran) blooming
beni oku dosyası readme file
Benimsemek adopt
benzetim gerçekçiliği simulation fidelity
benzetim yapmak simulate
benzeş şekiller similar figures
benzeşim, benzerlik similarity
benzeşlik teoremi similarity theorem
benzeştirmek, benzetim yapmak simulate
beta sınaması, (kullanım öncesi) ikinci sınama beta test
beta sürümü, (kullanım öncesi) ikinci sürüm beta version, b version
betik script
betimlemek, göstermek, temsil etmek represent
betimleyici istatistikler descriptive statistics
beyaz boşluk, aralıklama karakteri whitespace
beyaz fonlu ekran paper-white monitor
beyaz kutu modeli, yapısal model white-box model
beyin takımı think-tank
beşte iki kodu two-out-of-five code
biçim etkeni shape factor
biçim katsayısı form factor
biçim, biçimlemek format
Biçimcilik formalism
biçimsel mantık formal logic
bildiri mesaj kutusu notification dialogue box
bildirim, bildirmek notice
bildirim, direktif, talimat directive
bildirmek notify
bildirmek notice (v)
bildirmek declare
bileşen olasılık yoğunluk işlevi, marjinal olasılık yoğunluk işlevi marginal probability density function
bileşik compound
Bileşik Belge Mimarisi Compound Document Architecture
bilgi aktarımı information transfer
bilgi avadanlığı, bilgi paketi information package
bilgi çözümleme merkezi information analysis center
bilgi ekonomisi information economy
Bilgi Erişim, Bilgi geri Kazanım, Information Retrieval
bilgi istek mesajı request message
bilgi işlem merkezi data processing center
bilgi işlem noktası, site site
bilgi kaynağı information source
bilgi merkezi information center
bilgi sisteminin kötüye kullanımı information system abuse
bilgi teknolojileri information technologies
bilgi uzmanlık alanı knowledge domain
bilgi yoksulları information have nots
Bilgi İşlem Merkezi Information Processing Center
bilgi özkaynakları information resource
bilgilendirilecekler listesi carbon copy list
bilginin ekranda akması, akıtılması scroll
Bilgisayar (bellek) Sözcüğü Machine Word
Bilgisayar ağlı (gerçekleştirme/uygulama) networking
Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Computer Aided Education
Bilgisayar Destekli Mühendislik (BDM) Computer Aided Engineering
Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) Computer Aided Design
Bilgisayar Destekli Üretim (BDÜ) Computer Aided Manufacturing
bilgisayar merkezi computer center
bilgisayara uyarlamak computerize
Bilgisayarca Okunur Machine Readable
Bilgisayarla Tümleşik Üretim (BTÜ) Computer Integrated Manufacturing
bilgisayarın çökmesi system crash
bilinmesi gereken, bilmesi gereken need-to-know
bilişim kuramı information theory
Bilişim Kuramı Information Theory
bilişim politikası information policy
bilişim teknolojisi information technology
bilişsel düzenek cognitive mechanism
bilişsel etken cognitive agent
binişme kırpışması interlace flicker
biniştirmek, binişmek interlace
binlik basamak ayırıcı thousands separator
bios, temel giriş çıkış sistemi basic input-output system (bios)
bir baytlı karakter multiple byte character
bir büyüklüğün değeri value of a quantity
bir büyüklüğün sayısal değeri numerical value of a quantity
bir çağrıyı yönlendirmek route a call
bir diski bölüntülemek partition a disk
bir diskte virüs aramak scan a disk for viruses
bir eğriyi düzleştirmek smooth a curve
bir işareti ölçeklemek scale a signal
bir kerelik anahtar once-only key
bir kerelik parola, oturum parolası session password
bir kullanımlık parola, oturum parolası one-time password
bir mesaj yollamak send a message
bir sayfa yukarı page up
bir yaz-çok oku, bir kere yazılır bellek write-once-read-many (worm)
bire çok (ilişki) one to many (relation)
birebir (ilişki) One to one (relation)
birer birer öge işleme (ortaya çıkarma) enumeration
biricik, benzersiz, eşsiz unique
birikeç AC
birikeç accumulator
birikeç accumulator
birikeç yolu accumulator-bus
birikim backlog
Birikim (iş), bekleyen (iş) backlog
birikimli cumulative
birikimli hata cumulative error
birikimli olasılık işlevi, dağılım işlevi distribution function
birikmiş değer accumulated value
biriktirmek accumulate
biriktirmek accumulate
birim etiketi volume label
birim vektör unit vector
Birim-işlem, hareket (muhasebe), işlembilgi transaction
birimdik küme, birim dikey küme orthonormal set
birimdik vektör orthonormal vector
birinci kuşak bilgisayar first generation computer
birinci kuşak dosya father file
birincil bellek, ana bellek primary storage
Birkaç Değerli Mantık Multivalued Logic
Birkaç Değerli İşlev Multivalued Function
birletim, VE işlemi, mantıksal çarpım logical multiply
Birleşik Combined
Birleşik composite
birleşik joint
birleşik composite
birleşik anahtar composite key
birleşik dağılım joint distribution
Birleşik Fotoğraf Uzmanları Grubu Joint Photographic Experts Group (Jpeg)
birleşik giriş kutusu combination box
birleşik tuş combination key
Birleşik, birleşim noktası Joint
Birleşimsel çözümleme, katışımsal çözümleme combinatorial analysis
birleşimsel, katışımsal Combinatorial
birleştirerek sıralama merge sort
Birleştirerek Yazdırma Print Merge
birleştirmek merge
birleştirmek combine
birleştirmek join
birleştirmek Combine
birleştirmek, bütünle(ş)mek defragment
Birleştirmek, katmak, kaynaştırmak Merge
birli, tek işlenenli unary
birlik, birliktelik, ilişki, topluluk association
birlikte çalışan synergic
birlikte çalışırlık interworkability
birlikte işlerlik interoperability
birlikte işlerlik sınaması interoperability testing
birlikte yerleşik co-resident
Birlikte İşlerlik Interoperability
birliktelik synergy
birörnek uniform
birörnek aralıklı font uniformly spaced font
birörnek dağılım uniform distribution
birörnek nicemleme, eşit aralıklı nicemleme uniform quantization
birörnek olmayan nonuniform
birörnek olmayan nicemleme, tekdüze olmayan nicemleme nonuniform quantization
birörnek rasgele sayı, tekdüze rasgele sayı uniform random number
Birörnek, tekbiçimde uniform
bit, ikil, ikili sayamak Bit
bitince yerleşik kalan terminate and stay resident
bitirmek quit
bitirmek end
bitişik contiguous
bitişik adjacent
bitişik açılar, komşu açılar adjacent angles
bitişik ardıl immediate successor
bitişik olmayan veri yapısı noncontiguous data structure
bitişik öncül immediate predecessor
bitişik, komşu, yanaşık adjacent
bitişiklik çizgesi adjacency graph
bitişiklik, komşuluk, yanaşıklık adjacency
bitiştirmek concatenate
bkz. abnormal end abend
bkz. absolute ABS()
bkz. accumulator ACC
bkz. accumulator-bus a-bus
bkz. acknowledge character ACK
bkz. Adobe Type Manager ATM
bkz. Advanced Interactive Execute AIX
bkz. Advanced Pear to Pear Networking APPN
bkz. Advanced Program to Program Communication APPC
bkz. Alternate ALT
bkz. alternating current AC
bkz. American National Standard Code for Information Interchange ASCII
bkz. American National Standards Institute ANSI
bkz. Application Programming Interface API
bkz. Arithmetic and logic unit ALU
bkz. Asynchronous Transmission Mode ATM
bkz. Automated Teller Machine ATM
bkz. Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code BASIC
bkz. binary digit bit
bkz. binary-coded decimal BCD
bkz. bits per second bps
bkz. Bulletin Board Services BBS
bkz. Capital caps
bkz. carbon copy cc
bkz. cartridge tape cartridge
bkz. Cathode Ray Tube CRT
bkz. central processing unit CPU
bkz. Color Graphics Adapter CGA
bkz. combination box combo box
bkz. Common Programming Interface CPI
bkz. Common User Access CUA
bkz. Compact Disk CD
bkz. Compound Document Architecture CDA
bkz. Computer Aided Design CAD
bkz. Computer Aided Education CAE
bkz. Computer Aided Engineering CAE
bkz. Computer Aided Manufacturing CAM
bkz. Computer Based Training CBT
bkz. Computer Integrated Manufacturing CIM
bkz. critical path method CPM
bkz. cyclic redundancy check crc
bkz. data communucations equipment DCE
bkz. DEC DEC
bkz. demonstration demo
bkz. Direct Access Storage Device, disk DASD
bkz. disk operating system DOS
bkz. Document Contents Architecture DCA
bkz. Document Interchange Architecture DIA
bkz. document of understanding DOU
bkz. Dynamic Data Exchange DDE
bkz. Dynamic Link Library DLL
bkz. Electronic Cash Register ECR
bkz. electronic mail e-mail
bkz. Enhanced Graphics Adapter EGA
bkz. Erasable Programmable Read Only Memory EPROM
bkz. Graphical User Interface GUI
bkz. hexadecimal hex
bkz. lines per inch lpi
bkz. Local Area Network LAN
bkz. low end lo end
bkz. Musical Instruments Cerebral Interface MICI
bkz. Musical Instruments Digital Interface MIDI
bkz. Object Linking & Embedding OLE
bkz. Optical Character Recognition OCR
bkz. Paged Memory Management Unit PMMU
bkz. picture element pel
bkz. picture element pixel
bkz. Point Of Sale POS
bkz. Power On Self Test POST
bkz. program temporary fix PTF
bkz. programmable read-only memory PROM
bkz. Random Access Memory RAM
bkz. Read Only Memory ROM
bkz. Reduced Instruction Set Computer RISC
bkz. Revisable-Form Text RFT
bkz. Rich Text Format RTF
bkz. Simultaneous peripheral operations online spool
bkz. Single In-line Memory Module SIMM
bkz. Small Computer System Interface SCSI
bkz. Structured Query Language SQL
bkz. Systems Application Architecture SAA
bkz. Systems Network Architecture SNA
bkz. Table of Contents TOC
bkz. Tagged Image File Format file TIFF
bkz. Video Graphics Adapter VGA
bkz. wide area network WAN
bkz.Terminate-and-Stay-Resident TSR
bkz.What You See Is What You Get WYSIWYG
Bkz: 1) administrative domain 2) advertisement ad
Bkz: 1) ante meridiem 2) Amplitude Modulation Am
Bkz: 1) binary synchronous communication, 2) binary symmetric channel Bsc
Bkz: 1) common application service elements, 2) computer aided software-engineering case
Bkz: 1) computer aided engineering, 2) computer aided education cae
Bkz: 1) computer-assisted teaching, 2) computer-aided testing 3) computer aided tomography cat
Bkz: 1) domain name server 2) dynamic name service DNS
Bkz: abnormal end Abend
Bkz: absolute address explicit address
Bkz: abstract windowing toolkit awt
Bkz: accelerator card accelerator board
Bkz: access control key pass key
Bkz: access control key privacy key
Bkz: access control list Acl
Bkz: access method access mode
Bkz: access path pathway
Bkz: access port access point
Bkz: access protocol access procedure
Bkz: access server network access server
Bkz: accumulator accumulator register
Bkz: accumulator-bus a-bus
Bkz: acknowledge character Ack
Bkz: Active Hub Multiport Repeater
Bkz: add-in software add-in
Bkz: address resolution protocol arp
Bkz: adjacent channel interference Aci
Bkz: administrative security procedural security
Bkz: Administrator admin
Bkz: advanced configuration and power interface Acpi
Bkz: advanced peer to peer networking appn
Bkz: advanced program to program communication appc
Bkz: alternate alt
Bkz: alternate mark inversion Ami
Bkz: alternating-current ac
Bkz: analog digital convertor Adc
Bkz: application programming interface api
Bkz: arithmetic logic unit Alu
Bkz: artificial intelligence Ai
Bkz: artificial neural network ann
Bkz: asymmetric digital subscriber line adsl
Bkz: audio frequency audible frequency
Bkz: audio intermediate frequency audio if
Bkz: autofocus af
Bkz: Automated Translation Machine Translation
Bkz: automatic request for repetition arq
Bkz: automatically dialed call subscriber dialed call
Bkz: Auxiliary aux
Bkz: axial tomography transverse tomography
Bkz: azure sky blue
Bkz: backup utility salvager
Bkz: bandwidth test throughput test
Bkz: bar graph bar chart
Bkz: basic input-output system bios
Bkz: beginner's all-purpose symbolic instruction code basic
Bkz: bidirectional authentication two-way authentication
Bkz: binary-coded decimal Bcd
Bkz: bits per second bps
Bkz: booster engine boost motor
Bkz: bounded-input bounded-output Bibo
Bkz: branch node nonterminal node
Bkz: browser web navigator
Bkz: browsing session Internet session
Bkz: bubble sort sifting sort
Bkz: buffer intermediate memory
Bkz: cache server proxy cache
Bkz: cache server web proxy cache
Bkz: call by value value binding
Bkz: call filtering call screening
Bkz: callback dial back
Bkz: camera angle angle shot
Bkz: capital letters caps
Bkz: carbon copy cc
Bkz: carrier-to-noise ratio cnr
Bkz: cascaded windowing rollover windowing
Bkz: charge-coupled device ccd
Bkz: circuit breaker line breaker
Bkz: clearance level security level
Bkz: Clock pulse clock signal
Bkz: code division multiple-access cdma
Bkz: code division multiplexing cdm
Bkz: Coder/decoder codec
Bkz: Color graphics adapter cga
Bkz: Color management system cms
Bkz: combination Combo
Bkz: combinatorial circuit combinational circuit
Bkz: compact disk cd
Bkz: compound document composite document
Bkz: compound document architecture cda
Bkz: computer aided design cad
Bkz: computer aided manifacturing cam
Bkz: computer animation image animation
Bkz: computer based training cbt
Bkz: computer manager data processing supervisor
Bkz: Computer Vision Machine Vision
Bkz: computer-aided instruction cai
Bkz: computer-ıntegrated manufacturing cim
Bkz: control character command character
Bkz: control data segment service segment
Bkz: cookie web browser cookie
Bkz: courseware teachware
Bkz: crawler web crawler
Bkz: crawler spider robot
Bkz: cryptogram ciphertext
Bkz: cryptographic ip encapsulation cipe
Bkz: cursor movement keys directional keys
Bkz: curve fitting fitting
Bkz: cyberaddiction Internet addiction
Bkz: cyrptographic file system cfs
Bkz: data acquisition terminal data entry terminal
Bkz: data collection data accumulation
Bkz: data collection data gathering
Bkz: data communication channel data transmission channel
Bkz: data corruption data conminationta
Bkz: data driven data directed
Bkz: data element separator data element delimiter
Bkz: data flowchart data flow diagram
Bkz: data item data element
Bkz: data logger data collector
Bkz: data medium data carrier
Bkz: data mining data drilling
Bkz: data mining data harvesting
Bkz: data network data transmission network
Bkz: data perenniality data continuity
Bkz: data segment code segment code
Bkz: data warehouse information warehouse
Bkz: database management system database manager
Bkz: daughter board piggyback board
Bkz: demoware demonstration software
Bkz: Denial Of Service Interdiction
Bkz: depth buffer z-buffer
Bkz: desktop computer office computer
Bkz: device driver device handler
Bkz: digital audio tape dat
Bkz: digital subscriber line digital subscriber loop
Bkz: digital video digitized video
Bkz: digital video interactive DVI
Bkz: digital-analog converter da converter (dac)
Bkz: digitizer board table digitizer
Bkz: direct access storage device, disk dasd
Bkz: direct addressing short addressing
Bkz: direct inward dialing DID
Bkz: disk duplexing duplexing
Bkz: diskette floppy disk
Bkz: domain name resolver DNR
Bkz: dots per inch dpi
Bkz: duplex transmission bidirectional transmisssion
Bkz: duplication utility cloning utility
Bkz: duplication utility ghosting software
Bkz: dynamic buffering dynamic buffer allocation
Bkz: e-mail address electronic address
Bkz: electronic billing online billing
Bkz: electronic book interactive book
Bkz: electronic catalog interactive catalog
Bkz: electronic funds transfer EFT
Bkz: electronic newspaper online newspaper
Bkz: electronic ticket virtual ticket
Bkz: embedded computing embedded data processing
Bkz: enhanced graphic adapter EGA
Bkz: equivalence operation if-and-only-if operation
Bkz: Ergonomics Human Engineering
Bkz: error detection error checking
Bkz: escape esc
Bkz: expert system knowledge system
Bkz: fail-soft graceful degradation
Bkz: fatal error unrecoverable error
Bkz: fault localization fault isolation
Bkz: fault tolerance resilience
Bkz: file data set
Bkz: file allocation table FAT
Bkz: file purge file scratching
Bkz: finite impulse response filter FIR filter
Bkz: firewall network firewall
Bkz: firewall Internet firewall
Bkz: fixed operator fixed carrier
Bkz: fixed operator wireline carrier
Bkz: fixed to mobile call wireline to mobile call
Bkz: floating-point unit fpu
Bkz: footer running footing
Bkz: forced page break hard page break
Bkz: forward error correction fec
Bkz: frame check sequence FCS
Bkz: free circuit idle circuit
Bkz: frequency division multiple access FDMA
Bkz: frequency division multiplexing FDM
Bkz: frequency modulation fm
Bkz: Frequently asked questions faq
Bkz: functional design high-level design
Bkz: gain adjustment power control
Bkz: generated address synthetic address
Bkz: geographic information system GIS
Bkz: geographical data location data
Bkz: geometric modeling shape modeling
Bkz: Global Positioning Satellite Gps
Bkz: graphic processor graphics device
Bkz: Graphical User Interface GUI
Bkz: Graphics Interchange Format Gif
Bkz: group delay envelope propagation time
Bkz: groupware workgroup productivity software
Bkz: groupware workgroup productivity software
Bkz: hanging indentation reverse indentation
Bkz: hard disk fixed disk
Bkz: hard-disk cloning utility ghosting software
Bkz: hash addressing scatter storage
Bkz: header running heading
Bkz: Hexadecimal Hex
Bkz: High Level Language HLL
Bkz: High Performance File System Hpfs
Bkz: High-Definition Television Hdtv
Bkz: High-Level Data Link Control Hdlc
Bkz: Hyper Text Markup Language Html
Bkz: Hypertext Transfer Protocol HTTP
Bkz: hyphenation word break
Bkz: Identification Id
Bkz: idle character null code
Bkz: immediate address zero-level address
Bkz: Information Info
Bkz: Information Highway Infobahn
Bkz: Information processing center data center
Bkz: input-output processor peripheral processor
Bkz: Input/Output I/O
Bkz: Input/Output Control Ioctl
Bkz: installation program, kurulum programı setup program
Bkz: Instruction counter location counter
Bkz: instruction set instruction repertoire
Bkz: integer programming discrete programming
Bkz: Integrated Services Digital Network Isdn
Bkz: intelligent agent personal helper
Bkz: intelligent terminal smart terminal
Bkz: interface expert interface ergonomist
Bkz: interface software interface routine
Bkz: internal sort in-core sort
Bkz: Internet access net access
Bkz: Internet backup telebackup
Bkz: internet backup televaulting
Bkz: Internet banking online banking
Bkz: Internet box Internet decoder
Bkz: Internet café e-café
Bkz: Internet call web call
Bkz: Internet camera web camera
Bkz: Internet camera netcam
Bkz: Internet camera live camera
Bkz: Internet Control Message Protocol Icml
Bkz: Internet faxing IP faxing
Bkz: Internet marketing webmarketing
Bkz: Internet protocol IP
Bkz: Internet Protocol Ip
Bkz: Internet radio web radio
Bkz: Internet Relay Chat Irc
Bkz: Internet routing IP routing
Bkz: Internet shop virtual store
Bkz: Internet store online store
Bkz: Internet telephony web telephony
Bkz: Internet training online training
Bkz: Internet user Internetter
Bkz: Internet user Internet citizen
Bkz: Internet user network citizen
Bkz: Internet/telephony integration Internet CTI
Bkz: ip address dot address
Bkz: IP address IP number
Bkz: job string data processing sequence
Bkz: Joint Photographic Experts Group Jpeg
Bkz: key field index field
Bkz: Keyword In Context Kwıc
Bkz: Kilobyte KB
Bkz: leased line private line
Bkz: left justify left align
Bkz: Lightweight Directory Access Protocol LDAP
Bkz: Lines Per İnch Lpi
Bkz: Liquid Cristal Display LCD
Bkz: Local Area Network LAN
Bkz: Local Procedure Call Lpc
Bkz: Logical Link Control LLC
Bkz: Logical Operator Logical Connective
Bkz: long shot wide shot
Bkz: Macro definition Macro declaration
Bkz: Macro-substitution macro expansion
Bkz: magnetic resonance imaging spin imaging
Bkz: mail bombing e-mail bombing
Bkz: Mass Storage Mass Memory
Bkz: master file main file
Bkz: meaning signification
Bkz: menu item menu option
Bkz: message handling system messaging system
Bkz: message identification code message id
Bkz: metallic circuit wireline circuit
Bkz: metasearch multi-search engine
Bkz: mission planner task planner
Bkz: modem data set
Bkz: modem adapter modem board
Bkz: morphing Meta-morphosing
Bkz: multimedia editing workstation multimedia processing workstation
Bkz: n-port network n-terminal pair network
Bkz: NAND nonconjunction
Bkz: negation NOT operation
Bkz: nested transaction subtransaction
Bkz: net etiquette netiquette
Bkz: net etiquette network etiquette
Bkz: network computer web terminal
Bkz: networked computer interconnected computer
Bkz: noise spike noise surge
Bkz: nonuniform quantization nonlinear coding
Bkz: object linking and embedding OLE
Bkz: object-oriented database OODB
Bkz: object-oriented programming OOP
Bkz: office automation software office software
Bkz: online recruitment electronic recruitment
Bkz: online recruitment virtual recruitment
Bkz: onto function surjective mapping
Bkz: open shortest path first OSPF
Bkz: operating system kernel resident control program
Bkz: operating system kernel supervisor control program
Bkz: operation code opcode
Bkz: optical switching photonic switching
Bkz: oscilloscope, kaplam, kapsam, uygulama erimi scope
Bkz: overhead camera suspended camera
Bkz: overstrike overtype
Bkz: packet internet gropper ping
Bkz: packet sniffer sniffer
Bkz: padding character pad character
Bkz: paged memory management unit pmmu
Bkz: patch panel patch board
Bkz: peer-to-peer P2P
Bkz: peer-to-peer P-to-P
Bkz: peripheral component interconnect Pci
Bkz: permanent memory permanent storage
Bkz: permanent virtual circuit PVC
Bkz: personal computer Pc
Bkz: personal digital assistant digital assistant
Bkz: personal digital assistant pda
Bkz: Personal identification number identification number
Bkz: phase delay phase lag
Bkz: picture element pel
Bkz: pipe operator pipe command
Bkz: point of sale POS
Bkz: point of sale pos
Bkz: pop-up keyboard virtual keyboard
Bkz: portal web portal
Bkz: portal Internet portal
Bkz: predicate logic first-order logic
Bkz: pretty good privacy Pgp
Bkz: primary rate interface PRI
Bkz: printed circuit board Pcb
Bkz: private branch exchange Pbx
Bkz: procedure-oriented language procedural language
Bkz: professional graphics adapter Pga
Bkz: programmable logic array Pla
Bkz: programmable read-only memory prom
Bkz: public switched telephone network pstn
Bkz: pulse position modulation Ppm
Bkz: push software information pusher
Bkz: query program inquiry program
Bkz: radio frequency interference RFI
Bkz: random-access memory ram
Bkz: range resolution range discrimination
Bkz: read-only memory rom
Bkz: real-time analyzer parallel analyzer
Bkz: real-time protocol RTP
Bkz: real-time streaming protocol RTSP
Bkz: receiver noise set noise
Bkz: reduced instruction set computer RISC
Bkz: regulatory agency regulatory body
Bkz: remote host remote station
Bkz: remote login remote logon
Bkz: request for bids RFB
Bkz: request for comments RFC
Bkz: request for information RFI
Bkz: Residue Check Modulo-N Check
Bkz: response page response frame
Bkz: restore undelete
Bkz: ripple content ripple factor
Bkz: rugged operating conditions severe service
Bkz: runlength encoding RLE
Bkz: schottky noise shot noise
Bkz: screen print screen copy
Bkz: screen print screen dump
Bkz: screen saver display screen saver
Bkz: search engine web search engine
Bkz: search radar scanning radar
Bkz: search word search argument
Bkz: secure electronic transaction SET
Bkz: secure socket layer ssl
Bkz: secured server secured web server
Bkz: security administrator's tool for analyzing networks satan
Bkz: sensor glove data glove
Bkz: sequential access memory serial memory
Bkz: shift-in character, SI
Bkz: signal intelligence sıgınt
Bkz: signal-to-noise ratio snr
Bkz: signum, signum function
Bkz: simple-mail transfer protocol smtp
Bkz: single in-line memory module sımm
Bkz: single-input single-output system siso
Bkz: slash solidus
Bkz: slave mode user mode
Bkz: small computer system interface scsı
Bkz: smart home wired home
Bkz: soft return word wrap
Bkz: software developer program developer
Bkz: software house software company
Bkz: software synthesizer virtual synthesizer
Bkz: sort program sort utility
Bkz: source address origination address
Bkz: specification spec
Bkz: speech compression voice compression
Bkz: speech concatenation voice concatenation
Bkz: speech synthesis speech generation
Bkz: spelling checker speller
Bkz: stack pointer stack indicator
Bkz: standby mode sleep mode
Bkz: static charge static electricity
Bkz: static random-access memory sram
Bkz: sticker keyboard overlay keyboard
Bkz: Strike through overscoring
Bkz: super high frequency band shf band
Bkz: symbolic language symbolic code
Bkz: synchronization signal sync signal
Bkz: syntactic analyzer syntactic parser
Bkz: syntax error invalid command syntax
Bkz: systems application architecture saa
Bkz: tagged image file format tıff
Bkz: tape drive tape transport
Bkz: tape unit tape recorder
Bkz: teleprocessing remote access data processing
Bkz: terminate-and-stay-resident tsr
Bkz: test pattern test chart
Bkz: text-based browser nongraphical browser
Bkz: three-dimensional 3d
Bkz: time-division multiplexing tdm
Bkz: timeout time-out
Bkz: tone generator audio generator
Bkz: toolbox toolkit
Bkz: touch screen touch display
Bkz: transaction analysis transaction-centered design
Bkz: transaction file maintenance file
Bkz: Transceiver transmitter-receiver
Bkz: transient error soft error
Bkz: transmission control protocol/internet protocol tcp/ip
Bkz: uniform resource locator url
Bkz: uninterruptable power supply ups
Bkz: user data protocol UDP
Bkz: user network usenet
Bkz: vector graphics vector image
Bkz: vertical cable riser cable
Bkz: very high frequency Vhf
Bkz: very small aperture terminal VSAT
Bkz: video card video adapter
Bkz: Video Disk Laserdisk
Bkz: video graphics array Vga
Bkz: video on demand dial-up video
Bkz: video terminal display terminal
Bkz: virtual reality markup language VRML
Bkz: virtual sequential access method VSAM
Bkz: virtual shopping center virtual mall
Bkz: virtual shopping center electronic mall
Bkz: virtual storefront Internet storefront
Bkz: virtual terminal protocol VTP
Bkz: vision sensor image sensor
Bkz: voice band speech band
Bkz: voice response unit voice answer-back unit
Bkz: voice-band signal voice-frequency signal
Bkz: volume header volume label
Bkz: web robot spider
Bkz: web robot Internet robot
Bkz: webcasting netcasting
Bkz: white-box test structural test
Bkz: wide area information servers waıs
Bkz: wide area network wan
Bkz: wire channel wireway
Bkz: wireless network adapter wireless PC card
Bkz: wiring closet technology closet
Bkz: working storage temporary storage
Bkz: working-storage temporary storage
blendaj, kılıf, ekran shield
boca etmek, boşaltmak, döküm dump
Boole komutları Boolean instructions
Boy değiştirmek Resize
Boy, irilik size
boya kutusu paint box
boyama maddesi, boyama mürekkebi dye
boyamak paint
boyamak paint
boylamasına eşlik denetimi longitudinal parity check
boyuna form, dikey form portrait mode
boyuna, dikine portrait
boyunduruk yoke
boyutsuz büyüklük dimensionless quantity
Bozan-etken, sarsım disturbance
bozuk down
bozuk (blok, kesim) bad (block, sector)
bozuk kalma süresi down time
bozuk kesim bad sector
bozuk kesimleri kurtarma recovering bad sectors
bozuk, kusurlu defective
bozukluk failure
bozukluk tanısı, arıza tanısı fault diagnosis
bozukluk yer belirleme fault localization
bozulma oranı, başarısızlık oranı failure rate
bozulumla kısıtlı işletme distortion-limited operation
boş bellek free memory
boş karakter null character
Boş konum kaybı free-space loss
boş küme null set
boş küme empty set
boş küme null set
boş olmayan küme non-empty set
boş tutanak null record
boş, boşluk blank
boş, doldurma, kukla dummy
boşaltım, yük boşalımı, boşalım, boşalma discharge
boşluk blank
boşluk karakteri blank character
boşluk karakteri space character
boşluk karakteri blank character
boşluk karakteri space character
boşluk kodu space code
boşluk, alan space
boşluk, aralık, yer space
boşluktan işarete geçiş space to mark transition
boşta çalışma, yüksüz çalışma no-load operation
Bu disk hasarlı This disk is damaged
bukalemun imge swap image
bukalemun imge rollover image
bulanık akıl yürütme fuzzy information
bulanık bilgi fuzzy reasoning
bulanık küme fuzzy set
bulanık mantık fuzzy logic
bulanık, kesin olmayan fuzzy
Buluşsal Kural Heuristic Rule
Burada bir döngi yok sadece oran ya da duty cycle
bükümlü tel çifti twisted-pair
bükümlü telli kablo twisted-pair cable
bırakmak (fare) drop
bırakılan nokta drop point
bütünlük integrity
bütünsel akıl yürütme Meta-reasoning
büyük major
büyük (harf) upper case
büyük başlık banner
büyük başlık, manşet banner
Büyük Çapta Tümleşim Large Scale İntegration (lsi)
büyük harf capital
büyük harf uppercase
büyük harf capital letter
büyük harf capital
büyük harf kilidi caps lock
büyük harf tuşu, üst karakter tuşu shift key
büyük harfe çevirme capitalization
büyük harfe çevirme capitalization
büyük kuruluş, şirketler gurubu enterprise
büyük küçük harf dönüşümü case conversion
büyük küçük harfe duyarlı match case
büyük küçük harfe duyarlı case sensitive
büyük küçük harfe duyarlı match case
büyük ve küçük harfe duyarlı case sensitive
Büyük/küçük harf dönüşümü case conversion
Büyük/küçük harfe duyarsız case insensitive
Büyüklük Modulus
büyüklük, boyut size
Büyüklük, Genlik Magnitude
büyürlük upgradeability
büyütmek magnify
büyütmek enlarge
büyütmek, yakınlaştırmak zoom
bölerek arama binary search
bölge kaynaştırma region merging
bölmek divide
Bölmek divide
bölmeyen tire (kısa çizgi) nonbreaking hyphen
bölüm(matematik) division
bölümlemek partition
bölünemez boşluk nonbreaking space
bölünemez boşluk nonbreak space
bölünemez boşluk non-breaking space
bölünemez boşluk nonbreaking space
bölünemez kısa çizgi non-breaking hyphen
Bölünmezlik Atomicity
bölünmüş ekran split screen
bölünmüş sözcük broken word
Bölüntü, bölümleme, bölüm (disk) Disk partition
bölütleme, kesimleme segmentation
bölütlemek, parçalara ayırmak, bölütlemek segment
çağrı karşılama hizmeti answering service
çağrı yanıtlama makinası answering machine
çağrı üstünlüğüyle sökme preemption
çağrışımlı bellek associative memory
çağrışımsal bellek, çağrışımlı bellek associative memory
çağrışımsal saklama (birimleri) associative storage
çağırmak invoke
çağırmak evoke
çağırmak call
Çağırmak, uyarmak Invoke
çakar bellek flash memory
çakar BIOS flash BIOS
çakar söner flasher
çakışma coincidence
çakıştırılmış imgeler registered images
çakışım, rastlaşma, raslantı coincidence
çaldırma, yeniden oynatma,okuma playback
çalkantı, düzensizlik unsteadiness
çalışabilirlik süresi up-time
çalışabilirlik süresi, çalışırlık süresi up-time
çalışma disketi scratch diskette
çalışma grafiği, çalışma karakteristiği performance chart
çalışma kolu task force
çalışma kümesi working set
Çalışma kütüğü Work file
çalışma noktasının kayması point drift
çalışmazlık süresi disabled time
çalıştırmak run
çalışırken denetleme in-service inspection
Çalışırken takçıkar (Aygıtı) Hot Pluggable (Device)
çalışırken takma hot insertion
canlandırmak animate
canlandırmak, hareketlendirmek animate
Canlı (yürürlükteki) hesap live account
canlı, etkin, devrede Alive
canlıyken takma, sistem çalışırken takma live insertion
Çaprazlama, konum değiştirme transposition
Çarpmak Multiply
çarpmak multiply
çarpıklık skew
çarpıklık distortion
çarpıklık, bozulma distortion
çarpıtma, bükme warping
çarpışma sıklığı collision frequency
çarpışma, çakışma collision
çatal ek Y joint
Çatışkı, ikilem paradox
Cd çoklayıcı, cd kopyalayıcı, cd eşleyici cd duplicator
CD, yoğun disk compact disc (cd)
CD-ROM-Okuyucu CD-ROM-Player
cebirsel işaret konumu sign position
cebirsel polinom, cebirsel çokterimli algebraic polynomial
çek-bırak, sürükle-bırak drag and drop
Çek-indir menu drop-down menu
Çek-indir menü, aşağı açılan menü pull-down menu
çekici tractor
çekim shooting
çekim senaryosu shooting script
çekince, risk Risk
çekirdek kernel
çekirdek nucleus
çekirdek (bellek) core
çekirdek virüsü kernel virus
Çekirdek, ocak Kernel
çekişme contention
çekişme çözümleme arbitration
Çekme pull
çekme menü pull down menu
Çekme zorlaması tensile stress
çekmece drawer
Çekmece drawer
çekmek, sürüklemek dragging
çekmek, sürüklemek drag
çelişmek conflict
çentik notch
Cep kılavuzu Pocket guide(booklet)
Cep kılavuzu pocket guide
Çerçeve (görüntü) sıklığı frame frequency
çerçeve arabellek frame buffer
çerçeve farkları frame differencing
Çeviri (kod), montaj, toparlama assembly
Çeviri yazmak Transcribe
çevirici kodu assembler code
çevirmek translate
çevirmek dial
çevirmek Translate
çevre aydınlığı, ortamsal ışık ambient light
çevre birimleri bağlantı kartı, pcy peripheral component interconnect (pci)
çevre değişkeni environment variable
çevresel elektromanyetik gürültü environmental radio noise
çevrim kartı board
çevrimdışı sıkıştırma offline compression
çevrimiçi (elektronik) tedarik işi online supply business
çevrimiçi hareket işleme online transaction processing
çevrimiçi şifreleme, iletirken şifreleme online encryption
çeyrek kütle, dörtte birlik quartile
çift aralık (satır aralığı) double space
çift aralık bırakma double-spacing
çift aralık(lı) Double-space
Çift başlı ok Two-headed arrow
çift disket sürücülü sistem dual floppy system
çift duyarlı (aritmetik işlem) double-precision
çift duyarlı aritmetik double-precision arithmetic
çift duyarlıklı double precision
çift erişimli bellek dual port memory
çift eşlik even parity
çift eşlik denetimi even parity check
çift kapama tırnağı double close quote
çift sekizli karakter kümesi double-byte character set(DBCS)
çift taraflı (devre) kart double-sided board
çift ters kesme, ‘\\’ Double-slash
çift tıklama, çift tıklatma Double-click
çift tıklatma double click
çift tırnak, ‘”’ Double-quote
çift uçlu kuyruk double-ended queue (dequeue)
çift uzunluk (uzunlukta) yazmacı double-length register
Çift uzunlukta (yazmaç, veri) double-length
Çift yoğunluk double-density
çift yoğunluklu disk double-density disk
çift yüzlü baskı double-sided printing
çift yüzlü disk double-sided disk
çift yüzlü disket double sided diskette
çift yüzlü kopyalama duplex copying
çift yönlü kimlik doğrulama reciprocal authentication
çift-sözcüklü (veri veya bellek boyu) Double-word
çifte kablo dual cable
çifte kodlama dual code
çifteş Boole işlemi, eşlek Boole işlemi dual Boolean operation
Çifteşlik duality
çiftli, ikili dual
çiftli, ikili, iki ögeli (yapı) doublet
çiftsözcük doubleword
çizelge, grafik chart
çizelgeleme kuralları scheduling policy
çizelgelemek tabulate
çizgi grafik line chart
çizgi kalınlığı line weight
çizgi kalınlığı line weight
Çizgisel, çizisel, çizimsel, gösterimsel, grafik Graphical
Çizi, çizisel grafik Graphic
çizim karakteri drawing character
Çizmek plot
çizmek draw (to)
çizmek plot
çoğaltmak duplicate
coğrafi konum dosyası position file
çoğullamalı kanal multiplexed channel
Çoğunluk Majority
çoğunluk majority
çoğunluk devresi majority circuit
çoğunluk işlemi majority operation
çoğunluk taşıyıcısı majority carrier
Çok (yönlü, öncüllü) kalıtım Multiple inheritance
çok aboneli hat multiparty line
çok adresli komut multiple-address instruction
Çok adresli Komut Multi-address İnstruction
çok aracılı, çok etmenli multi-agent
Çok atlamalı iletim multihop transmission
çok bantlı imge Multi-band image
çok bellek kullanan memory-consuming
çok bileşenli işaret multicomponent signal
Çok Boyutlu Multidimensional
çok büyük çapta tümleşim very large scale integration
Çok Büyük Ölçekte (Paralel) Massively (Parallel)
çok damarlı kablo multicore cable
Çok değerli mantık many-valued logic
çok değişkenli çözümleme multivariate analysis
Çok Değişkenli Çözümleme Multivariate Analysis
Çok Değişkenli Gauss Dağılımı Multivariate Normal Distribution
çok doruklu dağılım multimodal distribution
Çok Duyarlı Multiprecision
çok düşük frekans very low frequency
çok erişimli multiple access
Çok Erişimli Multiaccess
çok etmenli çevre multi-agent environment
çok etmenli yaklaşım multi-agent approach
çok fazlı gerilim kaynağı polyphase voltage source
çok geçişli passages multipass
çok geçişli sıralama multipass sort
Çok Görevli Multitasking
çok görevli yürütüm multitasking
Çok Hat Denetim Birimi Multi-Line Control
çok imli polymarker
çok izlekli multithreading
çok izlekli liste multiple-threaded list
Çok izlekli, çok iş parçacıklı Multithreaded
Çok Işlemcili Multiprocessor
çok kanallı kayıt sistemi multitrack recording system
çok kanallı verici Multi-channel transmitter
Çok Kapılı Bellek Multiport Memory
Çok Katmanlı Multilayer
çok katmanlı algılayıcı multilayer perceptron
çok katmanlı baskı devre multilayer circuit
çok katmanlı plaket multilayer board
çok kaynaklı veri tümleştirme data conflation
çok kipli multimodal
çok kipli multimodal
çok kipli lif multimode fiber
çok komut/çok veri (bilgisayar mimarisi) Multiple instruction / multiple data (MIMD)
Çok Kullanıcılı Multiuser
çok kullanıcılı multiuser
Çok Kullanıcılı İşletim Sistemi Multiuser Operating System
çok küçük açıklıklı terminal, VSAT very small aperture terminal
çok linkli arama multilink dialing
çok motorlu arama multi-engine search
çok noktadan topraklama multi-point ground
Çok Noktalı Ağ Multipoint Network
Çok Programlı (Işleme) Multiprogramming
çok protokollü etiket anahtarlaması multiprotocol label switching (MPLS)
Çok Renkli Grafik uyarlayıcı Multi-Color Graphics Adapter (Mcga)
Çok Sunuculu Ağ Multiserver Network
Çok tarama hızlı monitör multisync monitor
çok taşıyıcılı sistem Multi-carrier system
çok tonlu işaret multifrequency signal
Çok Uluslu Karakter Kümesi Multinational Character Set
çok uluslu karakter kümesi multinational character set
Çok İletkenli Kablo Multiconductor Cable
Çok İletkenli Kablo Multiple Conductor Cable
çok yüksek frekans very high frequency
çok yönlü versatile
Çok Yönlü Multidirectional
çok yönlü versatile
Çok İşlemli (işleme) Multiprocessing
çok önyüklemeli Multi-boot
Çok-Düğümlü Multinode
Çok-düzeyli Güvenlik Multilevel Security
çok-girdili tek-çıktılı sistem multiple-input single-output system
Çok-Işlevli Kart Multifunction Board
Çok-ortamlı Multimedia
Çok-ortamlı (sunu dosyası) multimedia file
Çok-ortamlı bilgisayar multimedia PC
Çok-ortamlı uygulama multimedia application
Çok-Prizli Hat Multidrop Line
çokbiçimlilik polymorphisme
Çokgen polygon
çoklama multiplexing
çoklamak multiplex
Çoklamak, Çoğullamak Multiplex
çoklayıcı multiplexer
Çoklayıcı, paylaştırıcı Multiplexer
çoklu multiple
çoklu görev, çokgörevli multitasking
çoklu işlem multiprocessing
çoklu kullanım multithreading
çoklu ortam multimedia
çoklu programlama multiprogramming
çoktan bire ilişki many-to-one relationship
Çoktan Çoğa (ilişki) Many-To-Many (Relationship)
çoktan türeme multiple inheritance
çokterimli yönseme polynomial trend
çokterimli, polinom polynomial
Çoktürlü Ağ Heterogeneous Network
çoktürlü Bilgisayar Ağı Heterogeneous Computer Network
çokuzlu, çok-ögeli tuple
çokyollu sönümleme multipath fading
çokyollu yayılma multipath propagation
Çokyollu, Çokyolluluk Multipath
çokyüzlü polyhedron
çubuk bar
Çubuk bar
çubuk çizim bar chart
çubuk kod tarayıcı barcode scanner
Çubukkod barcode
çubukkod barcode
çubukkod kalemi barcode pen
çubukkod okuma kalemi barcode wand
Çubukkod okuma kalemi wand
çubukkod okuma kalemi bar code wand
Çubukkod okuyucu barcode reader
çubukkod yazıcısı barcode printer
çubuklu grafik bar graph
çukur karakter debossed character
çukurcuk pit
çıkarma subtract
Çıkarmak Subtract
çıkarmak, devreden çıkarmak unmount
çıkarsama inference
Çıkarsama Çizgesi Inference Graph
Çıkarsama Kuralı Inference Rule
Çıkarsama Sistemi Inference System
Çıkarsama, Çıkarım Inference
Çıkarsamak, Çıkarım Yapmak Infer
çıkartmak eject
çıkartmak strikeout
çıkartmak, (dışa) itelemek eject
Çıkartmak, özütlemek extract
Çıkartılan, eksilme değeri Minuend
çıkarıcı subtractor
çıkarıcı, çıkarılan subtrahend
çıkarılamaz, sökülemez nonremovable
Çıkarım, Tümdengelim deduction
çıkarımsal, tümdengelimli deductive
Çıkgel (menü), Açılgel (menu), bağlamsal (menu) pop-up (menu)
çıkma hat drop line
çıkma, priz, bağlantı ucu tap
çıkmak exit
çıkmalı gecikme hattı tapped delay line
Çıktı Kipi Output Mode
çıktı kuyruğu output queue
çıktı, basılı çıktı, (kağıt üzerindeki) döküm printout
çıktı, çıkış output
çıktı, çıkış output
Çıkış açısı angle of departure
çıkış alanı output area
çıkış aygıtı output device
çıkış aygıtı output device
çıkış değişkeni output variable
Çıkış dizisi escape sequence
çıkış dosyası output file
çıkış düğümü output node
çıkış düğümü, tekillik sink
çıkış gücü output power
çıkış hat devresi outgoing line circuit
çıkış iş kuyruğu output job queue
çıkış işareti, çıktı output signal
çıkış katarı output stream
çıkış kuyruğu output queue
çıkış kütüğü output file
çıkış noktası outlet
çıkış noktası outlet
çıkış ortamı output media
çıkış tepsisi delivery tray
çıkış tepsisi output tray
çıkış uçbirimi output terminal
çıkış verileri output data
çıkış yelpazesi fan-out
çıkış yeri, çıkış kapısı output port
çıkış yordamı exit routine
çıkış yükselteci output amplifier
çıkış, çıkmak exit
çıkışı aktif yap output enable
çınlama doruğu, rezonans tepkisi resonant peak
çınlama frekansı, rezonans frekansı resonant frequency
Çıplak hat open wire
çözmek resolve
çözüm kümesi solution set
çözümlemeli, analitik, çözümsel analytical
çözümleyici yöntem, analitik yöntem analytical method
çözünürlük resolution
çözünürlük resolution
dağınık hedef distributed target
Dağıtmak distribute
dağıtmak distribute
dağıtmak dispatch
Dağıtık decentralized
dağıtık (veri) işleme distributed processing
dağıtık ağ distributed network
dağıtık bilişim dizgesi distributed information system
dağıtık dosya sistemi distributed file system
Dağıtık lif veri arayüzü fiber distributed data interface (FDDI)
Dağıtık mimari distributed architecture
dağıtık sıralama (algoritma) distribution sort
dağıtık system distributed system
Dağıtık uygulama distributed aplication
dağıtık veri işlem decentralized data processing
dağıtılmış (merkezi olmayan) zeka distributed intelligence
dağıtılmış yoklama distributed polling
dağıtım başı (kablo) network head
dağıtım kablosu distribution cable
dağıtımlı kontrol sistemi distributed control system
dairesel grafik circle chart
dal katsayıları tap weight
dalga biçimi kodlaması waveform coding
dalga katarı wave train
dalga kılavuzu waveguide
dalga şekli wave shape
dalgacık wavelet
dalgacık dönüşümü wavelet transform
dalgacıklanma oranı ripple content
dalgacıklanma, kırışıklık Ripple
dalgalı akım alternate current
dalgalı akım alternating current
dalgalı akım üreteci alternating-current generator
dalgalı akım, alternatif akım, değişken akım alternating-current
dalgalı, almaşan, almaşık, değişken Alternating
dallanmak branch
damga tanıma, karakter tanıma character recognition
damga, karakter character
dar bantlı kişisel iletişim hizmetleri narrowband personal communication services
daraltmak collapse(to)
daraltmak, katlamak collapse
dayanak dil, referans dil reference language
dayanak düğümü, referans düğümü reference node
dayanak frekansı, referans frekansı reference frequency
dayanak noktası, referans noktası reference point
Dayanak, referans, başvuru reference
dayanak, taban çizgisi baseline
dayanıklı algoritma robust algorithm
dayanıklı kestirici robust estimator
dayanıklı kontrol robust control
Dayanıklı, sağlam robust
Dayanıklılaştırma, sertleşme Harden
Dayanıklılaştırılmış bilgisayar hardened computer
dayanıklılık sınama endurance test
dayanıklılık, gürbüzlük robustness
Dayanıklılık, kalıcılık durability
değirmi, yuvarlak, çembersel circular
Değişiklik Modification
değişiklik modification
değişiklik çubuğu revision bar
değişiklik düzeyi modification level
değişiklik simgesi revision symbol
değişiklik sonrası kopya after-image
değişiklik öncesi kopya before-image
değişimli (sıfat), değişke (ad) variant
Değişimsizlik, Değişmezlik Invariance
değişir disk paketi disk pack
değişken variable
değişken variable
değişken akım, dalgalı akım, almaşık akım alternate current
değişken alan variable field
değişken bildirimi variable declaration
değişken boylu tutanak variable size record
değişken ifade variable expression
değişken uzunluklu kodlama variable length coding
değişken yoğunlukta iz variable-density track
değişken zaman aralıklı anisochronous
değişmek exchange (verb)
değişmez aralıklı yazıyüzü fixed spaced font
değiştirmek change
değiştirmek alter
değiştirmek alter
Değiştirmek Modify
değiştirmek modify
değiştokuşlu sıralama exchange sort
değmek contact
dekor, ayarlama setting
delgi makinası punch machine
delik hole
delikli perforated
delikli (kağıt) şerit punched (paper) tape
delikli kart punched card
delmek, delgi, punch
demir atma noktası anchor point
demonte etmek, sökmek unmount
denektaşı (verimlilik) testi Benchmark
deneti, sağlama, yoklama check-up
denetim biti, denetim ikilisi check bit
denetim karakteri check character
denetim karakteri control character
denetim kodları control codes
denetim kolu paddle
denetim kolu paddle
denetim noktası checkpoint
denetim noktası check point
denetim noktası/yeniden başlatma yordamı checkpoint/restart procedure
denetlemek control
denetlemek audit
denetlemek, denetim audit
denge durumu Dinginlik durumu state of equilibrium
denge, dengelemek, dengelemek, kalan (muhasebe) balance
dengelemek balance
dengeli çiftli kablo balanced-pair cable
dengeli güç kaynağı stabilized power supply
dengeli sıkıştırma symmetric compression
dengeli yük balanced load
dengesiz kip unbalanced mode
deniz yankısı sea returns
Denk öğeler mimarisi, paydaş öğeler mimarisi peer-to-peer architecture
denklem equation
denklem düzenleyici equation editor
denklemler sistemi system of equations
denklerin ağı peer-to-peer network
denkleştirme equalization
denkserlik fairness
depolama, bellek storage
depolamak store
Depoyu boşaltmak UNSPIKE(Keyname)
Derece, nitelik derecesi, nitelik sınıfı Grade
Dereceli aksama, kısmi aksamalı fail soft
derinlik algılayıcı depth sensor
derlem, koleksiyon collection
derlemek compile
derlitopluluk, tıkızlık compactness
destek support
destek biti, hizmet biti overhead bit
destek işlem, hizmet işlemi overhead operation
destek, desteklemek support
destekleme yazılımı support software
detektör, sezici detector
Devingen Bağlı Kitaplık Dynamic Link Library
devingen bellek ayırma dynamic storage allocation
devingen işleyici yapılandırma protokolu dynamic host configuration protocol (dhcp)
devingen kaynak ayırma dynamic resource allocation
devingen öncelik dynamic priority
Devingen, dinamik dynamic
devinim bulanıklığı motion blur
devinim kestirimi motion estimation
Devinim, Hareket Movement
devinimleri yakalama motion capture
Devinirlik, Momentum Momentum
devirmek, sırasını değiştirmek, çaprazlamak transpose
devre anahtarlama protokolü circuit-switching protocol
Devrik (matris) transpose (matrix)
devşirmek, karmak Permute
diğer karakter seti, öteki karakter seti alternate character set
diğer kod sayfası, öteki kod sayfası alternate code page
dik düzlem normal plane
dik faz, dördün faz quadrature phase shift keying
dik koordinat sistemi rectangular coordinate system
Dik, dikey perpendicular
Dikdörtgenel rectangular
dikdörtgenel dalga rectangular wave
dikdörtgenel dizilim rectangular array
dikdörtgenel matris rectangular matrix
dikeç column
dikeç başlığı column heading
dikeç başlığı, sütun başlığı column heading
dikeç genişliği column width
dikeç imi column marker
dikeç sonu column break
dikeç sonu, sütun sonu column break
dikeç sınırları column boundaries
dikey akıtma vertical scrolling
dikey bina kablosu vertical cable
dikey eşlik vertical parity
dikey eşlik denetimi transversal parity check
dikey karartma vertical blanking
dikey kasa tower
dikey monitör portrait monitor
dikey sekme vertical tabulation
dikey sıralama heap sort
dikey vektör, sütun vektör column vector
dikey yaslama vertical justification
dikgen orthogonal
dikgen çözüşüm orthogonal decomposition
dikgen dizi orthogonal sequence
dikgen dönüşüm orthogonal transform
dikgen gezingeler orthogonal trajectories
dikgen izdüşüm orthogonal projection
dikgen işlev orthogonal function
dikgen kodlar orthogonal codes
dikgen koordinat orthogonal coordinates
dikgen matris orthogonal matrix
dikgen tümler orthogonal complement
dikgen vektörler orthogonal vectors
dikgenleştirme orthogonalization
dikgenlik orthogonality
dikkat attention
dilim, kesit slice
dilli kontak reed contact
Dilötesi (yardımcı) karakter metacharacter
dinamik ad servisi dynamic name service (dns)
dinamik arabellekte saklama dynamic buffering
dinamik çoğullama dynamic multiplexing
dinamik çözümleme dynamic analysis
dinamik erim dynamic range
dinamik içerik dynamic content
dinamik kaynak ayırma, dinamik kaynak atama dynamic allocation
dinamik kesme noktası dynamic breakpoint
dinamik model dynamic model
dinamik programlama, devingen programlama dynamic programming
dinamik ram, dinamik rasgele erişilir bellek dynamic ram (dram)
dinamik tepki dynamic response
dinamik veri alışverişi, dinamik veri değişimi dynamic data exchange
dinamik yönlendirme dynamic routing
direk açıklığı, ölçüm aralığı span
direktif, yönlendirici ilke, politika policy
direnç kutusu resistance box
direnil kayıplar resistive losses
direnil yük resistive load
dirimkurgu bionics
disk disk
disk hard disk
disk (veri) sıkıştırma Disk compression
disk alanı disk space
disk arayüzü disk interface
disk bellek disk memory
disk bellek, teker bellek disk storage
disk birimi disk volume
disk birimi disk unit
disk bütünleme (veri alanları) disk defragmentation
disk çiftleme disk duplexing
disk çoğaltma disk duplication
disk çökmesi disk crash
disk çökmesi disk crash
disk denetleyici, disk denetim birimi Disk controller
disk dizini disk directory
disk dizisi disk array
disk dolu disk full
disk dosya kütüphanesi disk file librarian
disk gurubu, disk paketi disk pack
disk hatası disk error
disk ikizleme DASD mirroring
disk ikizleme disk mirroring
disk işletim sistemi disk operating system
disk işletim sistemi Disk operating system (dos)
disk kartı hard card
disk koruncağı disk enclosure
disk sunucu disk server
disk sürücü disk drive
disk sürücü birim disk drive
disk yansılama, disk ikizleme disk mirroring
Disk üzerinden çevre birimi işletimi Simultaneous Peripheral Operation On-Line (SPOOL)
disk önbelleği Disk cache
Disk, Teker disk
Disket diskette
disket floppy disk
disket floppy
disket flexible disk
disket diskette
disket formatlama diskette formatting
disket sürücü diskette drive
disket sürücü floppy disk drive
disket sürücüsü floppy disk drive
disklere bölüştürme disk stripping
Diskte bekleyen dosya spool file
diskten diske yedekleme disk-to-disk backup
dizgi değişkeni string variable
dizin içerik listesi directory listing
dizin içerik listesi directory listing
Dizin Kütüğü Index File
Dizin-Sıralı (Kütük) Indexed Sequential (File)
dizinli ardışık düzenleme indexed sequential organization
dizisel bit aktarımı serial data transfer
dizisel kapı serial port
dişi bağlaç, dişi konnektör female connector
dişi priz, jak jack
Dişli teker thumbwheel
DNS kütüğü Internet Domain registry
doğal dilde komut natural language command
doğal frekans natural frequency
doğal frekans, güdümsüz frekans free-running frequency
doğru akım direct-current
doğru akım direct current
Doğrudan (sabit) kodlu hard-coded
doğrudan bellek aktarımı direct memory transfer
doğrudan bellek erişim direct memory access (dma)
doğrudan bellek erişimi direct memory access (DMA)
doğrudan erişimli saklama aygıtı direct access storage device
doğrudan kontrol (ekran nesnesi) direct manipulation
doğrulamak confirm
doğrulamak authenticate
doğrulamak, doğruluğunu saptamak verify
Doğruluk truth
doğruluk accuracy
doğruluk accuracy
doğruluk çizelgesi truth table
doğruluk değeri truth value
doğruluk derecesi accuracy rating
doğrusal denklemler sistemi system of linear equations
doğrusal denkleştirici linear equalizer
doğrusal olmayan ölçek nonlinear scale
Doğrusallık Linearity
doğrusalsızlık bozulması nonlinearity distortion
doku texture
doku texture(graphics)
doku eşlemi texture map
doku kaplama texture mapping
dokunma duyarlı touch sensitive
dokunma duyarlı ekran touch screen
dokunma duyarlı klavye membrane keyboard
Dokunma Duyarlı Klavye Membrane Keyboard
dokunmak touch
dokunmalı ekran touch screen
dokunmalı tablet touchpad
dokunmalı tablet touch pad
dokunmatik klavye touch-sensitive keyboard
dokunsal arayüz haptic interface
dokunsal geribesleme haptic feedback
Dokuzun tümleri nines complement
Dolaylı Komut Indirect Instruction
Dolaysız Adres, mutlak adres Immediate Address
Dolaysız veri Komutu Immediate Instruction
dolaysız Veri, mutlak veri Immediate Data
Dolayımlama, Aracılık Etme Mediation
Dolaşma circulation ya da roaming karşılığı’ ! navigation
doldurma değişken dummy variable
doldurma karakteri fill character
doldurmak pad
dolgu karakteri fill pattern
dolgulama karakteri padding character
Dolgulamak pad
doluluk boşluk yüzdesi duty cycle
donanım (kaynaklı) kesilme hardware interrupt
donanım aksaklığı hardware check
donanım gereksinimleri hardware requirements
Donanım gömülü yazılım, Yazılım destekli donanım firmware
donanıma yerleşik denetim hardware check
Donanımla bütünleşik (bağlantılı) mantık Hardwired Logic
donanımla kumanda edilen hardware controlled
donatım topraklama, teçhizatın topraklanması equipment grounding
donatım, ekipman, teçhizat equipment
dondurmak freeze(to)
dondurmak, donmak freeze
donuk Opaque
donukluk, ışık geçirmezlik Opacity
doruk peak
doruk, tepe peak
doruk-koyak değeri peak-to-valley value
dos (bellek) genişleticisi dos extender
dos (komut) istem işareti dos prompt
DOS komut istemi DOS prompt
dosya aktarım protokolu file transfer protocol, ftp
dosya kurtarma file recovery
dosya kuşağı generation file
dosya sonu etiketi, artçı etiket trailer label
dosya sıkıştırma file compression
dosyaların korunması file protection
dosyaya yazma dosyalamak file
doygun mıknatıs saturated magnet
doygunluk sınaması saturation testing
doyma kazancı saturation gain
doyma, doygunluk saturation
doymuş renkler saturated colors
duraç, kaide pedestal
Durağan çözümleme, statik analiz static analysis
duraklamak pause
duraklamak, durdurma, ara verme pause
duraklamalı video freeze-frame video
duraklatma karakteri pause character
duraklatma komutu pause instruction
duraklatma tuşu pause key
duraksız çoğulortam iletimi media streaming
duraksız çoğulortam okuyucusu streamline
duraksız çoğulortam sunucusu streamlining
duraksız işlem streaming
duraksız kip streaming mode
duraksız kip, akıtmalı kip stream mode
duraksız kip, duraksız veriler streaming mode
duraksız manyetik bant sürücü streaming tape drive
duraksız manyetik bant sürücüsü streaming tape drive
duraksız veri iletimi data streaming
duraksız veri iletimi data streaming
duraksız veriler, akıtılan veriler streaming data
duraksız video aktarımı, video akıtımı video streaming
durdurma karakteri stop character
durdurma komutu stop code
durdurmak abort
durmak halt
durmak, durdurmak stop
Durmak, Durdurmak Halt
durmak, durdurmak stop
duruk static
duruk çerçeve still frame
duruk imge still picture
duruk model, statik model static model
duruk, sabit, statik static
Durukyük, elektrostatik electrostatic
durum değişkeni state variable
durum denklemleri state equations
durum görüntü döküm programı snapshot program
durum kodu status word
durum kodu status code
durum vektörü state vector
duruş kontrolü attitude control
Duyarlı nokta, aktif nokta hot spot
duyarlı veri, kritik veri sensitive data
duyarlık precision
duyarlık sensitivity
duyarlılık sensitivity
duyarlılık analizi sensitivity analysis
duyarlılık düzeyi sensitivity level
duyarlılık etiketi sensitivity label
duyarlılık eşiği threshold sensitivity
duyarlılık eşiği sensitivity threshold
duyarlılık katsayısı sensitivity coefficient
duyarlılık oranı sensitivity ratio
düz yapılı bellek (programlama), tekdüze bellek flat memory
düz yapılı kütük (dosya), yapısız kütük, tekdüze kütük flat file
düzeltme, hata ayıklama debugging
Düzeltmek fix
düzeltmek fix
düzeltmek, ayarlamak adjust
Düzenek Mechanism
Düzenek apparatus
düzenek setup (n)
düzenek mechanism
düzenleme tuş takımı editing keypad
düzenleme, biçimlendirme (metin), kurgulama (video) edit
Düzenleme, kural (mevzuat) regulation
düzenlemek arrange
düzenlemek edit
düzenlemek organize
düzenlemek order (v)
düzenlemek organize
düzenlemek arrange
düzenleyici kuruluş regulatory agency
düzenleyici, mevzuata ilişkin regulatory
Düzenli, kararlı regular
düzensiz kenar ragged edge
düzgün trafik smooth traffic
düzgün örnekleme uniform sampling
düzgün, akıllı algılayıcı smooth
düzlük, yassılık smoothness
Düzyataklı (yatay) tarayıcı flatbed scanner
Dış (kaynaklı) kesilme external interrupt
dış bellek, ikincil bellek external storage
dış bellek, ikincil bellek external memory
dış bellek, ikincil bellek, yardımcı bellek secondary storage
dış etiket external label
dış kaynaklardan edinme outsourcing
Dış Kenar Boşluğu Outside Margin
dış sabit disk external hard disk
dış saklama birimi external storage
dışa aktarım export
dışarda tanımlanan kütük externally described file
dışarı aktarmak export (verb)
dışarı aktarım export (noun)
Dışarıda bırakmak, atmak omit
dışbükey convex
dışlama ilkesi exclusion principle
dışlamak exclude
dışlamak, dışarmak exclude
Dışsal, dış kaynaklı, yabancı extraneous
düşük low
düşük çözünürlük low resolution
Düşük değerli (az önemli) bayt low byte
düşük düzeyde etkinlik low activity
Düşük Gürültülü Yükselteç Low Noise Amplifier
düşük kontrastlı low contrast
düşük yoğunluklu low density
Düşük Yoğunlukta Low Density
düşük öncelikli low priority
Düşük Öncelikli Low Priority
dökmek dump
döküm breakdown
döküm dosyası dump file
döküntü girer döküntü çıkar Garbage-in garbage-out
döndürmek spin
Döndürmek Rotate
döndürmek spin
dönem, nokta period
dönemli, periyodik periodic
döner kadran rotary dial
döngü aktarım işlevi loop transfer function
döngü gecikmesi, gidiş-geliş gecikmesi loop control
döngü kazancı loop check
döngüden çıkış denetimi loop delay
Döngüsel kaydırma end-around shift
döngüsüz kod straigh-line code
Dönmek Revert
dönmek return
dönüş kodu return code
dönüşsel artıklık denetimi cyclic redundancy check
dönüştürmek convert
dönüştürmek, dönüşüm transform
dönüştürücü kazancı transducer gain
dönüşüm kodlaması transform coding
dönüşölçer, takometre tachometer
dördün eksen, dik evreli eksen quadrature axis
dördün genlik kiplenimi quadrature amplitude modulation
dörtlenik eğri quartic curve
dörtlü stereo, çok hoparlörlü ses, çevresel ses düzeni surround sound
dörtlük quadrant
eğik slant
eğik slant
eğim (öne, arkaya) tilt
edinmek adopt
edinmek acquire
Ek appendix
ek appendix
ek attachment
ek (genişletilmiş) bellek extended memory
ek açıklama annotation
ek açıklama, açıklama notu ekleme annotation
ek damgalar extended characters
Ek yeri (belli) olmayan, ekleme yeri görünmeyen seamless
Ek yeri olmayan arayüz seamless-interface
Ek yeri, birleştirme yeri seam
ek yük overhead
Eklem noktası, dirsek Articulation point
eklenti add-on
Eklenti birim add-on unit
Eklenti kart add-on card
ekran screen
ekran alanı display field
ekran fontu screen font
ekran koordinatları screen coordinates
ekran koruyucu screen saver
Ekran Koruyucu Screen Saver
ekran nokta yoğunluğu screen pitch
ekran parlaklığı screen luminance
ekran programı screen generator
ekran resmi screen shot
ekran sürücüsü, görüntü sürücüsü display driver
ekran tasarımı screen design
ekran tazelenme sıklığı, ekran tarama sıklığı refresh rate
ekran verimliliği screen efficiency
ekran yanığı screen burn
Ekran Yaz tuşu Print Screen key
ekran yüzeyi display surface
Ekran üzerinde klavye on-screen keyboard
ekran özelliği display attribute
ekran özelliği screen attribute
ekranda düzenleme screen editor
ekrandaki imge, gösterilen imge display image
ekranlama etkililiği shielding effectiveness
ekranlama, blendaj, örtme shielding
ekranlı bükümlü tel çifti, kılıflı bükümlü tel çifti shielded twisted-pair
ekranlı hat çifti, kılıflı çift shielded pair
ekranlı hat, kılıflı hat shielded line
ekranlı monitör, görüntü izletici display monitor
ekranlı seri kablo, kılıflı seri kablo shielded serial cable
ekranlı uçbirim screen terminal
ekransız bükümlü tel çifti UTP cable
ekranı bastırma screen print
ekranı kaplamak maximize
Eksen axis
eksen axis
eksen kaydırma çizgisi axis translation line
eksenel kaçıklığı, dışmerkezlik eccentricity
eksenel, eksensel axial
Eksi Minus
eksi minus
eksi bakışımlı matris skew-symmetric matrix
eksi işaretini girme negative entry
eksi yük negative charge
eksi yönde vurum negative pulse
eksik, atlanmış missing
Eksik, Kayıp Missing
eksilten yapay değişken surplus variable
Elde bulunan, Stok Inventory
Elde tutulan, koruma Retain
elde yeniden kurma manual reset
ele geçirmek seize
elektrik alanı electric field
elektrik devre şeması electric circuit diagram
elektrik kablolu yerel ağ AC LAN
elektrik kumandalı electrically operated
elektrikle programlanabilir electrically programmable
elektrikli havalı kontak electropneumatic contactor
elektriksel bağlaşım electric coupling
elektriksel girişim electrical interference
elektriksel gürültü electrical noise
elektriksel iletkenlik electrical conductivity
elektriksel nötr electrically neutral
elektriksel sıfır electrical zero
elektriksel yalıtım electrical insulation
elektriksel ışıldama, elektroışıma electroluminescence
elektrolitik sığaç electrolitic capacitor
elektromanyetik dalga electromagnetic wave
elektromanyetik girişim electromagnetic interference
elektromanyetik girişim radio frequency interference
elektromanyetik gürültü electromagnetic noise
elektromanyetik siper, elektromanyetik ekranlama electromagnetic screen
elektromanyetik uyumluluk electromagnetic compatibility
elektromanyetik ışınım electromagnetic radiation
elektromekanik aygıt electromechanical device
elektromıknatıs electromagnet
elektromıknatıslık electromagnetism
Elektron electron
elektron çoğaltıcı electron multiplier
elektron merceği electron lens
elektron salımı electron emission
elektron tabancası electron gun
elektronik (sinyal) boğma electronic jamming
elektronik ajanda personal digital assistant
elektronik alalama electronic deception
elektronik alışveriş, Internet üzerinden alışveriş online shopping
elektronik anahtar electronic switch
elektronik arşiv electronic archive
elektronik bağlantı panosu electronic patch panel
Elektronik bankacılık, internet aracılığıyla bankacılık e-banking
elektronik bankacılık, internet bankacılığı electronic banking
elektronik belleten, elektronik bülten panosu electronic bulletin board
elektronik bilet electronic ticket
elektronik bilgi işlem electronic data processing (edp)
elektronik çizelge spreadsheet
elektronik çizelge programı spreadsheet program
elektronik çizelge uygulaması spreadsheet application
elektronik dergi electronic magazine (e-zine)
elektronik doğrultucu electronic rectifier
elektronik dosyalama electronic filing
elektronik faturalandırma electronic billing
elektronik güvenlik electronic security
elektronik hareket sitesi transaction site
elektronik ileti e-mail message
elektronik ileti adresi, e-posta adresi, elmek adresi e-mail address
elektronik ileti, e-posta iletisi e-mail message
elektronik imza electronic signature
elektronik işgörme, internet aracılığıyla işgörme e-business
elektronik kalem stylus
elektronik katalog electronic catalog
elektronik keşif electronic reconnaissance
elektronik kitap electronic book
elektronik kopya soft copy
elektronik kopya, elektronik kopya soft copy
elektronik noter, güvenilir üçüncü şahıs trusted authentication authority
elektronik noter, güvenilir üçüncü şahıs trusted third party
elektronik ortamda öğrenme, sanal ortamda öğrenme virtual learning
elektronik oy verme online voting
elektronik para electronic cash
elektronik para digital cash
elektronik para electronic cash
elektronik para aktarımı, havale electronic funds transfer (eft)
elektronik posta electronic mail
elektronik posta adresi, ileti adresi e-mail address
elektronik posta eki, ileti eki e-mail attachment
elektronik posta hesabı, ileti hesabı e-mail account
elektronik posta sağanağı, mesaj sağanağı spam
elektronik posta, elektronik mektup, e-posta, elmek electronic mail (e-mail)
elektronik postalama listesi, ileti alıcı listesi e-mailing list
elektronik reklam, Internet yoluyla reklam online advertising
elektronik savaş electronic warfare
elektronik sınıf electronic classroom
elektronik sınıf smart classroom
elektronik tedarik işi e-supply business
elektronik ticaret e-commerce
elektronik ticaret Internet commerce
elektronik veri alışverişi electronic data interchange
elektronik yayıncılık electronic publishing
elektronik yazarkasa electronic cash register
elektronik yönetişim electronic governance
elektrooptik electro-optic
elektrostatik bellek electrostatic storage
elektrostatik imge electrostatic image
elektrostatik işlem electrostatic process
elektrostatik mercek electrostatic lens
elektrostatik odaklama electrostatic focusing
elektroışıldamalı ekran electroluminescent screen
elemeden geçirmek, ekranlamak screen
elemek sift
elemek sift
elkitabı manual
elkitabı handbook
elle kumanda manual control
elle sözcük kesme manual hyphenation
empedans süreksizliği impedance discontinuity
En Az, En Düşük, En Küçük, Minimum Minimum
En Büyük Alt Sınır Greatest Lower Bound (glb)
en büyük gerilim maximum voltage
en büyük olabilirlik kestirimi maximum likelihood estimation
En Büyük Ortak Bölen Greatest Common Divisor (gcd)
en büyük, en çok, en yüksek maximum
En Büyük, Maksimum Maximum
en düşük erişim hakkı least privilege
en düşük maliyetli yol least-weight route
en düşük maliyetli yönlendirme least-cost routing
en gelişkin teknoloji state of the art technology
en gelişkin teknoloji state of the art technology
en iyi kontrol, optimal kontrol optimal control
En Küçük Değer Minimum Value
En Küçük Kareler Least Squares
en küçük kareler kestiricisi least squares estimator
en küçük kareler yöntemi least squares method
en küçük karelerle uydurma least squares fit
En Küçük Ortak Kat Least Common Multiple
en küçük ortak kat least common multiple
En Küçük Üst Sınır Least Upper Bound
en küçük, en az, en düşük minimum
En Küçük-En Büyük Minimax
en kısa açık yol algoritması open shortest path first (OSPF)
en sağdaki (basamak) low order
en sağdaki basamak least significant digit
en soldaki basamak most significant digit
en son kullanılan dosyalar recently used files
en son teknolojiye sahip high end
en uç nokta extremum point
En yeni, en gelişkin state of the art
en yüksek veri hızı maximum data rate
En Önemli Basamak Most Significant Digit
En Önemsiz (en sağdaki) Basamak Least Significant Digit
En Önemsiz karakter Least Significant Character
en, genişlik width
Enbüyük, enbüyükçe Maximal
enerji kablosu power cable
enerji kablosunda yerel ağ power line local area network
enerji şebekesi üzerinden işaretleşme power line signaling
enformatik mühendisliği information engineering
Enküçüğe yakın Minimal
enküçültme minimize
ergonomik klavye ergonomic keyboard
erim çözünürlüğü, uzaklık çözünürlüğü range resolution
erime frekansı flicker fusion frequency
erişilirlik accesibility
erişilirlik, erişilebilirlik accessibility
erişim ayrıcalıkları, erişim hakları access privileges
erişim çoklayıcı access multiplexor
erişim gecikmesi access latency
erişim hakkı access right
erişim izni, yetkilendirme permission
erişim kilidi access lock
erişim kilidi privacy lock
erişim kuraldışılığı access violation
erişim kısıtlı, yararlanma kısıtl restricted
erişim protokolü access protocol
erişim yetki düzeyi yetkisi seviyesi OK security clearance
erişim yetkilendirme access authorization
Erişim, erişmek access
erişimi kısıtlı özkaynak protected resource
erişmek access
erişmek retrieve
Erkek (uçlu) bağlayıcı Male Connector
Ertelemek defer
ertelemek Postpone
ertelemek defer
ertelemek postpone
eski sistem legacy system
Eskiden kalan uygulamalar legacy applications
Eskiden kalan veriler legacy data
Eskiden kalan, tarihsel legacy
Esnek flexible
esnek flexible
esnek kafa, yüzen kafa floating head
esnek, çabuk toparlanan resilient
Esneklik flexibility
esneklik elasticity
EtherTalk EtherTalk
etiket tag
etiket label
etikete göre sıralama tag sort
etiketle anahtarlama tag switching
etiketlendirme tagging
etiketli labeled
etiketli anahtarlama label switching
Etiketli iletişim kutusu Tab Dialog
etki alanları arası cross-domain
etki alanı domain
etkileşim interaction
Etkileşim Interaction
etkileşim özelliği, etkileşimlilik interactivity
Etkileşimli Interactive
etkileşimli interactive
etkileşimli conversational
Etkileşimli Banka İşlemleri Interactive Banking
etkileşimli bilgisayar grafiği interactive graphics
Etkileşimli hesaplama Interactive Computing
etkileşimli işleme interactive processing
etkileşimli program interactive program
etkileşimli sayısal video digital video interactive (DVI)
etkileşimli sistem interactive system
Etkileşimli Televizyon Interactive TV
Etkileşimli Uç Interactive Terminal
etkileşimli video interactive video
Etkileşimli İşletim Interactive Operation
Etkili kılmak, etkinleştirmek activate
etkin effective
etkin active
Etkin adres, çözümlenmiş adres effective address
etkin bant genişliği effective bandwidth
etkin bant genişliği root-mean-square bandwidth
etkin değer root-mean-square value
etkin değer Root-mean-square) rms
etkin komut effective instruction
etkin olmayan inactive
Etkin Olmayan, aktif olmayan Inactive
etkin saçılım kesiti scattering cross-section
Etkinleme işareti, erkleme işareti, çalıştırma işareti enabling signal
etkinlemek, işlevsel kılma enable
etkinleştirmek activate
etkinliğini kaldırmak deactivate
etkinliğini kaldırmak deactivate
etkinlik effectiveness
etkinlik activity
Etkinlik, eylem activity
etrafını çevirmek, içe almak, kapsamak enclose
eve yönelik bilgi hizmetleri home information services
evre gecikmesi, faz gecikmesi phase delay
evre kodlaması, faz modülasyonu phase encoding
evrensel (yazımsal) kod unicode
evrensel değişken global variable
evrensel güç kaynağı universal power supply
Evrensel komut kümesi universal instruction set
evrensel küme universal set
evrensel ürün kodu universal product code
Evrik matris inverse matrix
evrimli mimari ölçeklenebilir mimari scalable architecture
eyer noktası saddle point
eyer noktası dengesi saddle point equilibrium
Eylem/karşıeylem (etki/tepki) action/reaction
Eylemsiz, Etkisiz Inert
eylemsizlik durumu sleep
Eylemsizlik, Atalet Inertia
eyleyici (robotbilim), erişim düzeneği (disk) actuator
eş kopya dağıtım (ileti metni) carbon copy (cc)
Eş-eksenel bağlaç coaxial connector
Eş-eksenel hat coaxial line
Eş-eksenel iletim kablosu coaxial transmission line
Eş-eksenel kablo coaxial cable
Eş-eksenel, eş-eksenli coaxial
eşanlamlılar sözlüğü, kavramlar dizini thesaurus
eşaralıklı yazıyüzü monospaced font
eşdeğer ikili bilgi içeriği equivalent binary content
Eşdeğerlik equivalence
Eşdeğerlik ilişkisi equivalence relation
Eşdeğerlik işlemi equivalence operation
eşeksenli, eşeksenel coaxial
eşgüdüm sağlamak coordinate
eşgörevli, eşdüzey, denk peer
eşik threshold
eşik threshold
eşik geçidi threshold gate
eşik gerilimi threshold voltage
eşik mantığı threshold logic
eşikleme thresholding
eşitlemek, denkleştirmek equalize
Eşitsizlik Inequality
eşitsizlikler sistemi system of inequalities
eşkenar dörtgen rhombus
eşlemek map
eşler arası, denkler arası, uçbirimden uçbirime peer-to-peer
Eşleştirmek Match
eşleştirmek match
eşlik parity
eşlik parity
eşlik ayarı parity setting
eşlik biti parity bit
eşlik biti parity bit
eşlik damgası parity character
eşlik denetimi parity check
eşlik hatası, eşlik uyuşmazlığı parity error
eşzamanlama karakteri synchronous idle character
eşzamanlama noktası synchronization point
eşzamanlama takısı postamble
eşzamanlama şebekesi synchronization network
eşzamanlı ikili sayaç synchronous binary counter
eşzamanlı olmayan, eşzamansız, asenkron Asynchronous
eşzamanlı, senkron synchronous
eşzamanlılık-gözler synchronoscope
eşzamansız aktarım kipi asynchronous transfer mode (atm)
faks faximile
faks (bkz. faximile), faks göndermek, faks çekmek fax
faks, belgegeçer (aygıt) facsimile
fare ekran işareti mouse pointer
fare iskelesi mouse port
fark fazı, ayrımsal faz differential phase
fark işaretleşmesi, ayrımsal işaretleşme differential signaling
fark kazancı, ayrımsal kazanç differential gain
fark kodlaması, ayrımsal kodlama differential encoding
Fark yedekleme, artımlı yedekleme Incremental Backup
fark yedeklemesi, ayrımsal yedekleme differential backup
fark yükselteci differential amplifier
farklı yapımlı ağların bağlanırlığı multivendor connectivity
farklı yapımlı ağların birlikte çalışırlığı multivendor interoperability
faz denkleştiricisi phase equalizer
faz kaydırma devresi phase shift circuit
faz kaydırmalı anahtarlama phase shift keying
faz kaydırmalı kiplenim, Bkz: phase shift keying psk
faz kenetleme döngüsü phase lock loop
faz kenetlenmesi phase locking
faz kiplenimi phase modulation
Faz ön kayması phase lead
Fazlalık, artıklık, yedeklilik redundancy
fiber optik kablo, optik lif kablosu fiber optic cable
firmaya özel protokol proprietary protocol
Fizik ötesi, metafizik Metaphysics
fiziksel physical
fiziksel physical
fiziksel ağ physical network
fiziksel adres physical address
fiziksel arayüz physical interface
fiziksel bağ physical link
fiziksel bağlantı physical connection
fiziksel bağlantılı hardwired
Fiziksel Bağlantılı, bütünleşik Hardwired
fiziksel bellek physical memory
fiziksel dosya physical file
fiziksel erişim physical access
fiziksel giriş-çıkış hatası physical I/O error
fiziksel güvenlik physical security
fiziksel isterler physical requirements
fiziksel katman physical layer
fiziksel kesim hard sector
Fiziksel Sektör, Hard-Sector
fiziksel tehdit physical threat
fiziksel tutanak physical record
fiziksel veri modeli physical data model
fiziksel veri yapısı physical data structure
fiziksel veritabanı physical database
fiziksel özkaynak physical resource
fişli kablo başlığı plug-in termination
font karakter kümesi font character set
font kitaplığı font library
Font yükleyici soft font installer
formatlanmamış ekran unformatted display
formatlanmamış kip unformatted mode
fotogerçekçi photorealistic
fotogerçekçilik photorealism
fotoiletken photoconductor
frekans bandı frequency swing
frekans bölgesi frequency domain
frekans bölücü frequency divider
frekans bölüşümlü çoğullama frequency division multiplexing
frekans bölüşümlü çok erişimli frequency division multiple access
frekans çeşitlemesi frequency diversity
frekans dağılımı frequency distribution
frekans dağıtımı frequency allocation
frekans değiştirici frequency converter
frekans değiştirme (hücresel telefon) handoff
frekans düşürücü downconverter
frekans hoplaması frequency hopping
frekans kararlılığı frequency re-use
frekans kararsızlığı frequency instability
frekans kaydırma frequency selectivity
frekans kaydırmalı kiplenim frequency response
frekans kayması shift of frequency
frekans kiplenimi frequency modulation
frekans oynaması frequency range
frekans sayacı frequency counter
frekans seçici sönümlenme selective fading
frekans seçiciliği frequency shift
frekans sürüklenmesi frequency drift
frekans tahsisi frequency assignment
frekans tepkisi frequency shift keying
frekans üreteci frequency generator
frekansın yeniden kullanımı frequency stability
fırıl kararlılığı, jiroskopik kararlılık spin stabilization
fırıldamak spin
G/Ç (bkz. Input/Output) I/O
Gauss değişkeni, Gauss dağılımı normal deviate
Gaz boşalma ekran Gas Discharge Display
geçek, hat line
geçerli kütük adı legal file name
geçerliğini denetlemek validate
geçerliğini denetlemek, geçerli kılmak validate
geçerlik validity
geçerlik denetimi validity check
geçerlik denetimi validation check
geçersiz karakter invalid character
geçersiz karakter illegal tapping
Geçersiz kılma, yerine geçme supersede
geçici kusur, tekleme glitch
Geçici kütük Scratch File
geçici okuma/yazma hatası temporary read/write error
Geçici rejim tepkisi transient response
geçici taşıma panosu, kes-sakla bellek clipboard
geçici tepke transient response
Geçici, anlık temporary
gecikme lag
gecikme bozulması delay distortion
gecikme denkleştiricisi delay equalizer
gecikme hatlı yazmaç delay line register
gecikme hattı delay line
gecikme süresi delay time
Gecikme Süresi Latency
gecikme süresi latency
gecikme süresi delay time
geciktirilmiş çağrı delayed call
geciktirme devresi delay circuit
geciktirme devresi time-delay network
geciktirme komutu delay instruction
geciktirmek delay
geçirmek, geçmek migrate
geçmek pass
Geçmeli (Bellek), Interleaved
Geçmiş Kütüğü History File
geçmiş kütüğü history file
gelen çağrı merkezi incoming call center
gelen çağrıların kısıtlanması incoming call barring
gelen kutusu inbox
geleneksel conventional
gelenler kutusu inbox
gelinteli iletken tinsel conductor
gelişmeye açık, açık uçlu open-ended
geliştirilmiş grafik kartı enhanced graphic adapter
geliştirilmiş kip enhanced mode
geliştirilmiş klavye enhanced keyboard
geliştirmek enhance
geliştirmek develop
Geliştirmek develop
geliştirmek, zenginleştirmek enhance
gemiden karayı arama ship-to-shore communication
genç yenilikçi şirket start-up
genel arama karakteri wildcard character
genel koordinat sistemi world coordinate system
genel yoklama general polling
genel, ortak Common
genetik programlama genetic programming
geniş açılı kamera wide-angle camera
geniş açılı objektif wide-angle viewer
geniş bantlı link wideband link
genişleme kartı expansion board
genişlemek expansion
genişletilmiş ASCII kodu extended ASCII code
genişletilmiş bellek expanded memory
genişletilmiş bellek expanded memory
genişletilmiş damga kümesi extended character set
genişletilmiş ikili kodlanmış onlu sistem extended binary-coded decimal interchange code (ebcdic)
genişletilmiş karakter kümesi, genişletilmiş damga kümesi extended character set
genişletilmiş klavye extended keyboard
genişletilmiş ölçek expanded scale
genişletme geçiti aksamı expansion gate feature
genişletme kartı expansion card
genişletme kartı expansion board
genişletmek widen
genişletmek expand
genişletmek widen(to)
genişleyebilirlik extensibility
Genişleyebilirlik expandability
genişlik, en width
genlik amplitude
Genlik amplitude
genlik doruğu amplitude peak
genlik kiplenimi amplitude modulation (am)
Geometrik Bozulum Geometric Distortion
Geometrik Modelleme Geometric Modeling
Geometrik Ortalama Geometric Mean
gerçek real
gerçek adres actual address
gerçek bellek real memory
gerçek devre physical circuit
gerçek doğru real line
gerçek görüntü real image
gerçek koordinatlı veri, doğrudan ölçülen veri absolute data
gerçek olabilirlik sınaması reasonableness check
gerçek ondalık nokta actual decimal point
gerçek parametre actual parameter
gerçek sayı real number
gerçek sistem real system
gerçek veri aktarım hızı effective data transfer rate
gerçek zaman saati real-time clock
gerçek zaman sistemi real-time system
gerçek zaman, gerçek zamanlı, gerçek zamanda real-time
gerçek zamanda benzetim real-time simulation
gerçek zamanda canlandırma real-time animation
gerçek zamanda çıkış real-time output
gerçek zamanda giriş real-time input
gerçek zamanda hizmet real-time service
gerçek zamanda işleme real-time processing
gerçek zamanda video oyunu real-time video game
gerçek zamanlı akıtım real-time streaming
gerçek zamanlı bilgi işleme real-time computing
gerçek zamanlı işletim sistemi real-time operating system
gerçek zamanlı protokolü real-time protocol
gerçek zamanlı veri kaynağı live data source
gerçeklemek, doğrulamak authenticate
gerçeklenebilir işlev realizable function
gerçeklenebilir sistem realizable system
gerçekleştirim aşaması implementation phase
gerçekleştirim modeli implementation model
gerçekleştirmek Implement
gerçekleştirmek implement(to)
gerçekleştirmek perform
gerekçeleme justification
gereken değiştirge required parameter
gerekli koşul necessary condition
gereklilik necessity
gereksinim requirement
gereksinim belirtimleri requirement specification
Gerektirme, Içerme Implication
geri almak undo
Geri bağlama, geri zincirleme, geriye yönelik zincirleme Backward chaining
geri çağırmak recall
geri çağırmak callback
geri çekme, vazgeçme backout
geri çekmek backout
geri çevirmek reject
Geri dönme, geri alış,kendine getirme, toparlanma recovery
geri dönüş kanalı feedback channel
geri dönüş karartması retrace blanking
geri erişim komutu retrieval code
Geri kalma, Gecikme adımı Lag
geri kazanmak, tekrar erişmek retrieve
geri kazanım oranı, erişim oranı retrieval ratio
geri kazanım, geri erişim retrieval
geri sarmak rewind
geri sekme backtab
geri sekme backtab
geri uyumluluk, öncekini desteklemek backwards compatibility
geri yüklemek restore
geri zincirleme çıkarım goal-driven reasoning
geribeslemeli kontrol feedback control
Geride kalan, artmış residual
Gerileme, geri çekme back-off
geriletme karakteri backspace character
geriletmek back space
gerilim kasnağı voltage clamp
gerilim kaynağı voltage source
gerilim kontrollü salınıcı voltage-controlled oscillator
gerilim kırpıcı voltage clipper
geriye döndürmek, önceki değeri yüklemek Restore
geriye uyumluluk backwards compatibility
geriye, geriye yönelik backward
getir götür kütüğü swap file
getirmek fetch
Gevşek Bağlı Loosely Coupled
gevşek bağlı loosely coupled
gezer istasyon, hareketli istasyon mobile station
gezgin kullanıcı profili roaming user profile
Gezgin, gezici, hareketli, Telsiz bağlantılı Mobile
gezinmek, dolaşmak Navigate
gidecek mesaj outgoing message
giden çağrıların kısıtlama outgoing call barring
giden kutusu outbox
giden kutusu outbox
Gidergenlik coercivity
girdi-çıktı bağlaşımı input-output coupling
girinti sekmesi indent tab character
Girinti, (içe) kayma, içerlek Indent
girintili yazmak indent
giriş değişkeni input variable
giriş kanalı input channel
giriş kimliği user name
giriş kullanıcı hesabı login account
giriş kullanıcı kimliği login id
giriş kuyruğu input queue
giriş noktası entry point
giriş-çıkış deyimi input-output statement
giriş-çıkış işlemcisi input-output processor
giriş-çıkış kanalı input-output channel
giriş-çıkış kapısı input-output port
giriş-çıkış komutu input-output instruction
giriş-çıkış kontrol birimi input-output controller
giriş-çıkış veriyolu input-output bus
Giriş/Çıkış Input Output
giriş/çıkış input/output
girişim dayanıklılığı interference immunity
girişim frekansı, parazit frekans interference frequency
girişte geçerlik denetimi input validation
Girmek enter
girmek enter
gizlemek hide
Gizlemek Hide
gizli anahtar, kişisel anahtar, Bkz: private key secret-key
gizli kapı trap door
gizli kütük hidden file
Gizli, saklı Hidden
grafik Graphics
Grafik (belirtim) dili graphics language
grafik bellek graphics memory
grafik bilgisayar graphics station
grafik çizim motoru graphics engine
Grafik değişim biçemi Graphics Interchange Format (GIF)
grafik denkleştirici graphic equalizer
Grafik görüntü ekran graphic display device
grafik gösterim graphical representation
grafik hata ayıklayıcı graphical debugger
grafik hızlandırıcı graphics accelerator
grafik işlemci display processor
grafik işlemci graphics processor
grafik işlev graphics function
grafik kartı, video kartı video card
grafik kitaplığı graphics library
grafik model graphical model
grafik simge graphic symbol
grafik tablet graphic tablet
grafik uçbirim graphics terminal
grafik uçbirim graphic terminal
grafik yardımcı işlemcisi graphics coprocessor
grafik yazıcı graphics printer
grafik yazılımı graphics software
grafik öğe graphic entity
grafik öğe, gösterim öğesi, görüntü öğesi, ekran öğesi display element
gurup yoklaması group polling
Gurup, Öbek Group
guruplama, öbekleme grouping
güç kablosu power cord
güç kaybı power loss
güç kaynağı power supply
güç kaynağı power supply
güç tüketimi power consumption
güncelleme hareketi update transaction
güncellemek update
güncellemek, güncelleştirme update
günlük daily
günlük journal
günlük log
Günlük Journal
Günlük daily
Günlük (defter, liste) Logbook
Günlük Kayıtçısı Logger
günlük kütüğü log file
günlük tutmak log
Günlük ögesi journal entry
Günlük, işlem/olay listesi, Günlük Tutmak Log
günlüklü işletim sistemi journaled operating system
gürlük göstergesi volume indicator
gürlük sınırlayıcı, kazanç sınırlayıcı volume limiter
gürültü bağışıklığı noise immunity
Gürültü çıkış-iniş vurumu noise spike
gürültü kırpıcı noise burst
gürültü spektrumu yoğunluğu noise spectral density
güvenilir bilişim kuruluşu trusted computing base
güvenilirlik reliability
güvenilirlik reliability
güvenilirlik modeli reliability model
güvenilirlik teknikleri reliability engineering
güvenli elektronik hareket secure electronic transaction
güvenli kanal secure channel
güvenli soket katmanı secure socket layer
güvenlik security
güvenlik security
güvenlik alt sistemi security subsystem
güvenlik analizi security analysis
güvenlik doğrulaması, güvenlik doğrulaması safety verification
güvenlik düzenleşimi, güvenlik yapılanışı security configuration
güvenlik etiketi security label
güvenlik günlüğü security log
güvenlik istihbaratı security intelligence
güvenlik işlevi OK safety function
güvenlik kabuğu security kernel
güvenlik katmanı security layer
güvenlik katsayısı, güvenlik katsayısı safety factor
güvenlik kilidi, security lock
güvenlik koşulları belirteci security information qualifier
güvenlik payı, güvenlik payı safety margin
güvenlik politikası security policy
güvenlik programı security procedure
güvenlik sağlaması safety validation
güvenlik sorumlusu security official
güvenlik stratejisi security strategy
güvenlik sınıflaması security classification
güvenlik süzgeci security filter
güvenlik tanımlayıcısı security descriptor
güvenlik tehdidi, security threat
güvenlik yazılımı security software
güvenlik yönetimi security management
güvenlik önlemi security measure
güvenlik önlemi security counter-measures
güvenlik özniteliği security attribute
güvenlik, güvenlik safety
güvenlikli ağ red network
göbek hub
Göbek (Ağ), Dağıtım (bağlantı) kutusu Hub
Göç, başka sisteme geçirme Migration
göğüs (kimlik) kartı badge
gök mavisi azure
Gölge bellek shadow memory
Gölge faktörü shadow factor
Gölge kaybı shadow loss
Gölge maskesi shadow mask
gölgelendirmek shade
gölgelendirmek, abajur shade
gölgeli baskı shadow printing
gömme, ankastre flush mounting
gömmek embed
gömmek embed
gömülü, tümleşik, bütünleşik embedded
gönderme istem kodu request to send (rts)
gönderme kuyruğu transmit queue
göndermek send
göndermek send
göndermek send
göreli adres uzaklığı (komut), yer değiştirme (veri) displacement
göreli konum, kayma, kaydırma offset
göreli konum, ofset (baskı) offset
görev kuyruğu task queue
görme keskinliği visual acuity
görsel maskeleme visual masking
görümlük alanı, ekran alanı display area
görümlük, görüm aygıtı, ekran display device
Görünmek appear
görünmek appear
Görüntü (bağdaştırıcı) kartı display adapter
Görüntü (bağdaştırıcı) kartı display board
görüntü (birimi) kartı display card
görüntü arka-planı display background
görüntü ekranı display screen
Görüntü ekranı Video screen
görüntü ekranı, görüm ekranı display screen
görüntü kartı video card
görüntü kartı, video kartı graphic card
Görüntüle(me) komutu display instruction
Görüntüleme uçbirim, görümlük uçbirim display station
görüntülemek display
görüntülemek, ekran, gösterge display
görüntülü karakter graphic character
Görünüm, ileribakış, kestirim outlook
görünürlük visibility
gösterge, açıklamalar legend
göstermek show
göstermek indicate
Göstermek, belli etmek Indicate
göz atmak browse
göz atmak browse
göz kırpma wink
gözden geçirmek review
gözden geçirmek overview
gözden geçirmek revision
gözden geçirmek overview
göze koruması cell protection
gözenek pore
gözeneklilik porosity
Gözleme, Gözcülük etme Monitoring
gözlenebilir değişken observable variable
gözlenebilirlik observability
hacim, oylum, gürlük,cilt volume
halat iletken stranded conductor
halka ağ ring network
halka topolojisi ring topology
halka-zincirleme bağlantı, ilmekleme daisy-chaining
halkalı sayaç ring counter
harekat oyunu operational game
hareket transaction
hareket dosyası transaction file
hareket günlüğü transaction log
hareket işleme transaction processing
hareket işleme sistemi transaction processing system
hareket kütüğü transaction file
harekete dayalı transaction driven
harekete dayalı tasarım transaction analysis
hareketli grafik sprite graphics
hareketli gıf dosyası animated gif file
hareketli öğe grafik sistemi sprite graphics
harfin alt çıkıntısı descender
harfin alt çıkıntısı descent
harfin üst çıkıntısı ascender
harfin üst çıkıntısı ascent
harmanlamak collate
harmanlamak, dizmek collate
harmonik bozulma harmonic distortion
harmonik frekans, kat frekans harmonic frequency
harmonik ilişkili, kat ilişkili harmonically related
harmonik seri harmonic series
Hat (şebeke) frekansı line frequency
Hat (şebeke) gerilimi line voltage
hat denkleştirici line equalizer
hat protokolü line protocol
hat yükü line load
hata ayıklama error debugging
hata ayıklama debug
hata ayıklayıcı debugger
hata dedektifiimza çözümleyicisi signature analyser
hata düzelten kod error-correcting code
hata giderme, hatadan kurtulmak error recovery
hata karakteri error character
hata kotarıcı, hata düzeltici error handler
hata kütüğü error log
hata sezici kod error-detecting code
hatadan kurtulma error recovery
havada toprak floating ground
havadan giden kabl havai kablo aerial cable
Havuz, depo, biriktirgeç repository
Havuz, kaynak gurubu pool
hazır desen, kes-yapıştır çizim clip art
hazır mektup form letter
hazırlık preparation
hazırlık preparation
hece kesme syllable hyphen
hedef adresi, gidilecek adres destination address
hedef disk target disk
Hedef kod target code
Hedef yakalama target acquisition
Hepsine-uyar (karakter), joker karakter wildcard (character)
Hepsine-uyar karakter global character
herkes everyone
herkese açık klasörler public folders
hesap makinesi calculator
hesaplamak compute
hesaplamak calculate
Hesaplamak calculate
hile karıştırma, kurcalama tampering
Hile, kandırmaca, yutturma spoof
hizalamak align
hizalamak Align
Hizmet engelleme, hizmeti kullanılamaz kılma denial of service
hizmet erişim noktası, sunucu erişim noktası, sunucu geçiş noktası service access point
hizmet gecikmesi service delay
hizmet kanalı service channel
hizmet kesilmesi outage
hizmet kullanıcı service user
hizmet niteliği teknikleri quality of service engineering
hizmet niteliği, hizmet kalitesi quality of service
hizmete erişilirlik service accessibility
hizmetin kesilme süresi outage duration
hizmette birlikte çalışma service interworking
hizmette güvenilirlik uzmanı reliability manager
hızlandırmak accelerate
hızlandırıcı kart accelerator card
hızlandırılmış grafik çıkış accelerated graphic port (AGP)
hızlı bellek high-speed memory
hızlı saatle çalıştırmak overclocking
hızlı, çevik Agile
iç bellek internal storage
iç bellek, tümleşik bellek built-in memory
iç etiket internal label
iç önbellek internal cache
iç-ek (yazımı) Infix (notation)
içe yönelik, gelen Inbound
içeri aktarmak import (verb)
içeri aktarım import (noun)
içerik content
içerik sağlayıcı information provider
içerikle adresleme, çağrışımla adresleme associative addressing
içerlek paragraf indented paragraph
içermek include
içiçe aralıklar nested intervals
içiçe hareket nested transaction
içiçe komutlar nested commands
içiçelik düzeyi nesting level
içindekiler contents
Içindekiler Table of Contents
içtakı, aratakı Infix
içyapılı değişken endogeneous variate
iğneli yazıcı, nokta vuruşlu yazıcı dot matrix printer
iki (dingin) durumlu bistable
iki bacaklı fiş two-pin plug
Iki başlılık, ikilik, iki yanlılık dichotomy
iki byte’lı karakter kümesi double-byte character set (dbcs)
iki durumlu bistable
iki dördünlü çarpıcı two-quadrant multiplier
iki kapılı devre two-port network
iki katlı süzgeç two-stage filter
iki kişilik sıfır toplamlı oyun two-person zero-sum game
iki konumlu düğme toggle button
iki kutuplu bipolar
iki kutuplu bipolar
iki noktaya göre hizalama colon alignment
iki seviyeli mimari two-tier architecture
iki taraflı bilinmeyenli inceleme double-blind study
iki telli devre two-wire circuit
iki yanlı denetim (eşzamanlama) Bilateral control
iki yanlı sınama double-sided test
iki yönlü bidirectional
iki yönlü sayaç reversible counter
iki yönlü sayaç up-down counter
iki-doruklu dağılım bimodal distribution
ikici işleç, iki işlenenli dyadic operator
Ikici, iki ögeli dyadic
Ikidurumlu flip-flop
ikidurumlu flip-flop
ikil bit
ikil eşlemi bitmap
ikil eşlemi bit map
ikil eşlemli bitmapped
ikil/karakter bits per character
ikil/saniye bits per second
ikil/saniye(bps) bits per second(bps)
ikil/saniye, saniye başına ikil (veri iletim) bits per second (bps)
Ikili binary
ikili binary
ikili (iki dallı) ağaç binary tree
ikili arama binary search
ikili aritmetik binary arithmetic
ikili eşzamanlı iletim binary synchronous transmission
ikili gösterim, ikili yazım binary notation
ikili kod binary code
ikili kodlanmış onlu binary-coded decimal
ikili kodlanmış onlu binary-coded decimal (bcd)
ikili kütük binary file
ikili kütük binary file
ikili sayı binary digit
ikili sayı sistemi binary number system
ikili sayı sistemi binary system
ikili sayısal binary numeral
ikiliden onluya çevirim binary-to-decimal conversion
ikinci dereceden eğri quadric curve
ikinci dereceden terim second-order term
ikinci kopya duplicate copy
ikinci kuşak second generation
ikinci kuşak bilgisayar second generation computer
ikinci tür hata olasılığı, yanlış red olasılığı miss probability
ikinci tür hata, yanlış red hatası miss error
ikinci tür hata, yanlış red hatası false negative
ikincil secondary
ikincil secondary
ikincil akım secondary current
ikincil anahtar secondary key
ikincil köşegen secondary diagonal
ikincil renk secondary color
ikincil salım, ikincil yayım secondary emission
ikincil terminal secondary station
ikincil veriyolu secondary bus
ikincil yollar secondary routes
ikincil ışıma secondary radiation
ikinin tümleri two's complement
Ikiterimli binomial
ikiyönlü, çiftyönlü bidirectional
Ikiz twin
ikiz twin
ikiz antenler stacked antenna
ikiz görüntü mirror image
ikiz site mirror site
ikizeksenli twinaxial
Ikizeksenli twinaxial
ikizeksenli kablo twinaxial conductor
ikizleme mirroring
ikizleme programı duplication utility
ikizleyerek koruma mirrored protection
ileri (öne) kaydırma işleci forward shift operator
ileri teknoloji high tech
ileri yönde kurtarma forward recovery
ilerlemek go-ahead
ilerlemek advance
ileti, elektronik posta e-mail
iletim akış kontrolü transmit flow control
iletim kontrol karakteri transmission control character
iletim olanakları, iletim kurulumu transmission facility
Iletim protokolü, iletim protokolü transmission protocol
iletim sonu karakteri end-of-transmission character (eot)
iletim yitimi, iletim kaybı transmission loss
iletim yolu gecikmesi transmission path delay
iletim öbek sonu karakteri end-of-transmission block character (etb)
iletirken sıkıştırma, çevrimiçi sıkıştırma online compression
iletişim kapısı communications port
iletişim kesintisi service outage
iletişim kipi response mode
iletişim kuralları protocol
iletişim kutusu dialog box
iletişim protokolü communication protocol
iletişim, haberleşme, komünikasyon, muhabere communication
iletmek transmit
iletmek forward
Iletmek transmit
Ilgililik relevance
ilginlik analizi affinity analysis
ilginlik çizeneği affinity diagramming
ilginlik, benzeşirlik affinity