AND Türkçesi Nedir, AND Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "AND"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
advanced configuration and power interface (acpi) Gelişmiş yapılandırma ve güç arayüzü
amateur frequency band amatör radyo bandı
American National Standard Code for Information Interchange tanımı yazılacak
American National Standards Institute Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü
american national standards institute (ansi) amerikan ulusal standartlar enstitüsü
american standart code for information interchange (ascii) Amerikan bilgi-değişim standart kodu
ampersand ve imi
ampersand ‘&’ (damga, karakter)
and gate ve geçidi
band bant
band bant, kuşak, şerit
band printer kuşak yazıcı
bandwidth bant genişliği
bandwidth bant genişliği
bar code wand çubukkod okuma kalemi
barcode wand çubukkod okuma kalemi
baseband ana bant, taban bant
baseband ana bant
black-and-white ak kara
broadband geniş bantlı
broadband geniş bant
channel bandwidth kanal bant genişliği
Command kumanda, komut
command komut
command and control komuta ve kontrol
command character Bkz: control character
command check komut hatası
command file komut kütüğü
command interpreter komut yorumlayıcı
command key komut tuşu
command language komut dili
command line komut satırı
command line komut satırı
command menu komut menüsü
command prompt komut istemi
command sequence komut dizisi
companding Sıkıştırma-genleştirme
cut and paste kesmek ve yapıştırmak
data encryption standard veri şifreleme standardı
de facto standard oldubitti standart, fiili standart
demand istem, talep
demand istem
demand assignment istek güdümlü paylaştırma
demand assignment multiple access istek güdümlü çok erişimli
demand multiplexing istem çoklama
demand paging istek güdümlü sayfa aktarımı
demand paging sayfalı görüntü bellek yönetimi
device handler Bkz: device driver
discrete random variable ayrık rasgele değişken
document of understanding(DOU) ortak anlayış belgesi
drag and drop sürükleyip bırakmak, sürükle-bırak
drag and drop çek-bırak, sürükle-bırak
dual band telephone çift bantlı telefon
effective bandwidth etkin bant genişliği
error handler hata kotarıcı, hata düzeltici
error handling yanlışları işleme
error handling hataların giderimi, hata düzeltme
event handler olay giderici (yanıtlayıcı, karşılayıcı)
exception handler kural dışı durum giderici
exception handling kural dışı durum işleme
expand Genişleme
expand genişletmek
expandability Genişleyebilirlik
expanded genişletilmiş
expanded memory genişletilmiş bellek
expanded memory genişletilmiş bellek
expanded scale genişletilmiş ölçek
fiber bandwidth lif bant genişliği
file handle Kütük erişim tutamağı
find and replace bul ve değiştir
freehand serbest el
freehand serbest çizim
hand-held elde tutulan, taşınabilir
hand-held computer cep bilgisayarı, avuç bilgisayarı
hand-held scanner el tarayıcısı
handbook elkitabı
handle tanıtıcı (değer)
Handle "1) İşlemek, kotarmak; 2) tutamak (nesne erişim)"
handler Kotarıcı, çözücü
handler işleyici
handling işleme
handoff frekans değiştirme (hücresel telefon)
hands-on Yaparak, pratik, fiili çalışma içeren
hands-on experience pratik deneyim, yaparak edinilen deneyim
hands-on experience Yaparak edinilen deney
handset telefon ahizesi
handshake anlaşma
handshake protocol Uyuşma (tokalaşma) protokolü
handshaking Uyuşma, tokalaşma
Handwriting El Yazısı
handwriting support elyazısı desteği
high band üst bant
If Bandwidth Ara Frekans Bant Genişliği
if-and-only-if operation Bkz: equivalence operation
in-band signaling bantiçi imleşim
Industry Standart Architecture (Isa) Endüstri Standart Mimarisi
Internet vandal Internet magandası
Interrupt Handler Kesilme İşleyici
Interrupt Handler Kesilme kotarıcı, kesilme işleyici
interrupt handler kesme işleyici
invalid command syntax Bkz: syntax error
issue a command komut vermek
Landscape Yatay (sayfa düzeni)
landscape (page orientation) yatay
Mandatory Zorunlu
mandatory zorunlu
mandatory access control zorunlu erişim denetimi
mandatory cryptographic session zorunlu şifreli oturum
mandatory entry field zorunlu bilgi alanı
Measurand Ölçülen Büyüklük
memory bandwidth bellek bant genişliği
message handler ileti işleyici
message handling system mesajlaşma sistemi
MIDI standard MIDI standardı
Multi-band image çok bantlı imge
multiplicand çarpılan
Multiplicand Çarpılan
NAND VE-DEĞİL (geçit)
narrow-band dar bantlı
narrowband interference dar bantlı girişim
narrowband ISDN dar bant THSŞ
narrowband personal communication services dar bantlı kişisel iletişim hizmetleri
natural language command doğal dilde komut
natural language understanding doğal dilde anlama
nested commands içiçe komutlar
object handler nesne dosyası
Object Linking and Embedding Nesne Bağlama ve Katıştırma
object linking and embedding (OLE) nesne gömme ve bağlama
on-demand isteğe bağlı, istek üzerine
one-to-one and onto bire bir ve erim örten
open standard açık standart
operand işlenen
operand işlenen
operand register işlenen yazmacı
out-of-band signaling bantdışı imleşim
pipe command Bkz: pipe operator
plug and go tak ve kullan
plug and play tak ve kullan
Plug and play Tak-işlet, tak-çalıştır
point-and-click üzerine tıklamalı
protocol handler protokol kotarıcı
pseudo-random number sözde rasgele sayı, benzetik rasgele sayı
quality standard kalite standardı
radicand kökaltı
random rasgele
random Rasgele
random access rasgele erişim
Random access rasgele erişim, rasgele erişimli
random error rasgele hata
random experiment rasgele deney
random failure rasgele bozulma
random function rasgele işlev
random medium rasgele ortam
random noise rasgele gürültü
random number generator rasgele sayı üreteci
random process rasgele süreç
random sampling rasgele örnekleme
random scan rasgele tarama
random signal rasgele işaret, stokastik işaret
random uniform numbers rasgele birörnek sayılar
random variable rasgele değişken
random walk method rasgele yürüyüş yöntemi
random-access file doğrudan erişimli dosya, doğrudan erişimli dosya
random-access memory rasgele erişimli bellek
random-access memory(RAM) rasgele erişimli bellek
randomization rasgele sıralama, rasgeleleştirme
reference standard referans standart, başvuru standardı
remote diagnostics and maintenance uzaktan tanı ve bakım
root-mean-square bandwidth etkin bant genişliği
run command yürütüm komutu
sample-and-hold action örnekle-tut eylemi
sample-and-hold device örnekle-tut devresi
satellite bandwidth uydu bant genişliği
search and replace ara ve değiştir
search and replace bul ve değiştir
selected command seçili komut
send and receive data veri alışverişinde bulunmak
shf band Bkz: super high frequency band
sideband yan bant
sideband filter yan bant süzgeci
sideband power yan banttaki güç
sideband transmission yan bant iletimi
small and medium enterprise orta ve küçük boy işletmeler
spectral bandwidth spektrum bant genişliği
speech band Bkz: voice band
stand-alone tek başına, bağımsız, özerk
stand-alone (1) tek başına, (2) bağımsız
stand-alone modem dış modem
stand-alone modem dış modem
stand-alone processing bağımsız işleme
stand-alone system bağımsız sistem
stand-alone workstation bağımsız iş istasyonu
standard standart
standard standart
standard broadcast channel standart yayın kanalı
standard deviation standart sapma
standard error standart hata
standard normal distribution standart gauss dağılımı
standard propagation standart yayılım
standard time standart saat
standard value standart değer
standby yedekte
standby (1) bekleme, (2) yedek
standby line yedek hat
standby mode bekleme kipi
standby power system yedek güç sistemi
standing-wave duran dalga
static random-access memory (SRAM) statik rasgele erişilir bellek
storage and retrieval system depolama ve erişim sistemi
store-and-forward mode sakla-ve-ilet kipi
store-and-forward switching mesaj anahtarlaması
strand kablo teli
stranded conductor halat iletken
subband coding altbant kodlaması
super high frequency band süper yüksek frekans bandı, shf bandı
tandem peş peşe (takılı, dizili)
tandem exchange tandem santral, düzgeçiş santrali
tandem networks peş peşe bağlanmış devreler
terminate and stay resident bitince yerleşik kalan
thousands separator binlik basamak ayırıcı
three-way handshake üç yönlü tokalaşma
time and date stamping zaman ve tarih damgası
transmission band iletim bandı
transmit bandwidth gönderme bant genişliği
trap handler yakalama işleyicisi
trial-and-error deneme yanılma, sınama-yanılma
trial-and-error method deneme yanılma yöntemi
trial-and-error search deneme yanılmayla arama
uniform random number birörnek rasgele sayı, tekdüze rasgele sayı
verification and validation doğrulama ve sağlama
vestigial sideband artık yan bant
video on demand ısmarlama video
voice-band data transmission ses bandında veri iletimi
voice-band signal ses bandındaki işaret
wand Çubukkod okuma kalemi
wand (reader) okuma kalemi
wanding kalemle okuma
wideband geniş bant
wideband geniş bant
wideband data transmission geniş bantlı veri iletimi
wideband link geniş bantlı link
wideband noise geniş bantlı gürültü

Toplam 242 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama